EnglishSlovak

Najčastejšie otázky týkajúce sa NP TOS

 • Domov
 • Najčastejšie otázky týkajúce sa NP TOS
06 mar
0

1.     Kto je oprávneným žiadateľom pre zapojenie sa do NP TOS?

V rámci NP TOS sú oprávnenými žiadateľmi o zapojenie sa do národného projektu verejní poskytovatelia sociálnych služieb:

 1. obec s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,
 2. právnická osoba zriadená alebo založená obcou s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,
 3. spoločný obecný úrad zriadený obcami s počtom obyvateľov do 1000 vrátane.

ktorí zároveň ku dňu podania žiadosti:

 1. sú registrovaní podľa ustanovení § 62 až § 66 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) ako poskytovatelia opatrovateľskej služby, ktorí túto službu poskytujú podľa ustanovení § 41 zákona o sociálnych službách,
 2. neposkytovali opatrovateľskú službu počas obdobia posledných 24 kalendárnych mesiacov pred dátumom podania Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS,
 3. spĺňajú ostatné kritériá výberu tretích subjektov uvedené v prílohe č. 2 Oznámenia.

2.      Ako overím, či spĺňam počet obyvateľov stanovených projektom?

Pri overení oprávnenosti žiadateľa o zapojenie sa do NP TOS a splnenia kritéria počtu obyvateľov vychádzame z Východiskových štatistických údajov pre potreby rozdeľovania výnosu daní z príjmu fyzickej osoby.

Informácia je dostupná na webovom sídle Ministerstva financií https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/fiskalna-decentralizacia/ pod názvom Východiskové a štatistické údaje o podiele obcí na výnose daní z príjmu fyzickej osoby pre rok 2020 (PDF).

3.     Akú právnu formu môže mať právnická osoba založená/zriadená obcou, ktorá je oprávnená pre zapojenie sa do NP TOS?

Za oprávnené právnické osoby založené/ zriadené obcou považujeme:

 • Občianske združenia
 • Neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby
 • Rozpočtové organizácie obce
 • Príspevkové organizácie obce

4.     Komu je možné poskytovať terénnu opatrovateľskú službu?

Nárok na terénnu domácu opatrovateľskú službu vzniká osobe, ktorá podľa vydaného rozhodnutia obce:

 • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a má stupeň odkázanosti najmenej II. podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
 • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Terénnu opatrovateľskú službu je možné poskytovať iba klientovi, ktorý má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu a uzavrie Zmluvu s poskytovateľom, opatrovateľskej služby, v tomto prípade s obcou.

5.     Ako je realizovaná podpora prostredníctvom NP TOS?

Podpora v rámci NP TOS je realizovaná prostredníctvom transferu na:

 • personálne výdavky na podporené pracovné miesta opatrovateliek
 • transferu na vzdelávanie podporených opatrovateliek v projekte
 • transferu na supervíziu podporených opatrovateliek v projekte.

6.     O aký maximálny počet opatrovateliek môžem ako žiadateľ požiadať?

V rámci jednej obce sa predpokladá poskytnutie príspevku na max. 2 opatrovateľky v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, resp. max. 4 opatrovateľky v pracovnom pomere v rozsahu 1/2 ustanoveného týždenného pracovného času, prípadne kombinácia pracovných pomerov, najviac do výšky 2 pracovných pomerov opatrovateliek na ustanovený týždenný pracovný čas.

 

7.     Aké kvalifikačné predpoklady musí spĺňať opatrovateľka?

Na pozíciu opatrovateľa/-ky sú kladené požiadavky na kvalifikačné predpoklady uvedené v zákone č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

§84

(8) Opatrovateľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá:

a) má vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b) má úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

c)  má stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

d) má nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

e) absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín,

alebo spĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle prechodného ustanovenie § 110b zákona o sociálnych službách, ktorý ustanovuje výnimku z kvalifikačných predpokladov opatrovateľa podľa § 84 ods. 8 zákona o sociálnych službách. V prípade ak fyzická osoba, ktorá k 29. februáru 2012 dovŕšila vek 55 rokov a opatrovala tri roky fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby, čo sa v prípade neformálnych opatrovateľov dá preukázať napr. potvrdením z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo potvrdením obce.

8.     Platí opatrovateľke osvedčenie o absolvovanom kurze aj ak mal kurz menej ako 220 hodín?

 • Osvedčenia o získanom vzdelaní vydané podľa zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní vrátane tých, ktoré už v čase účinnosti zákona o sociálnych službách (od 1.1.2009) vydali absolventom kurzov opatrovania subjekty akreditované Ministerstvom školstva SR, zostávajú v platnosti bez obmedzenia (v tom čase boli vydané bez časového obmedzenia platnosti).
 • Kvalifikačné kritériá spĺňajú absolventi kurzu, ktorí ho absolvovali do 31.1.2010 – bez ohľadu na počet hodín kurzu.
 • Po 31.1.2010 mohli opatrovateľky absolvovať kurz ktorý bol akreditovaný MŠ SR, ale spĺňajú kvalifikačné kritériá iba ak mal kurz najmenej 220 hodín.

9.     Môže sa zapojiť aj obec, ktorá má zriadený zariadenie pre seniorov?

Pokiaľ obec neposkytuje opatrovateľskú službu a spĺňa kritéria pre výber tretích subjektov uvedené v Oznámení o možnosti zapojenia sa do národného projektu má možnosť zapojiť sa, nakoľko Domov sociálnych služieb je podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách iný druh poskytovanej sociálnej služby.

10.  Musia byť prílohy k Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS notársky overené?

Všetky prílohy musia byť originálom, alebo overenou kópiou dokumentov.

11.  Prílohy k žiadosti nesmú byť staršie ako 3 mesiace – ako sa počíta lehota na doručenie príloh?

Ako je uvedené v texte Oznámenia ,,Za termín predloženia sa považuje dátum odovzdania listinnej verzie Žiadosti osobne do podateľne, alebo dátum jej odovzdania na poštovú, resp. inú prepravu.“

napr. U prílohy vydanej dňa 18.09.2019 je podmienka považovaná za splnenú pokiaľ žiadateľ takúto prílohu odovzdá osobne do podateľne, na poštovú alebo inú prepravu najneskôr v termíne do 18.12.2019.     

12.  Jednou z príloh k podaniu Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS je Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutí pomoci De minimis. Ako správne vyplním údaje v tejto prílohe a kde ich overím?

Videomanuál pre správne vyplnenie údajov uvedených v prílohe je dostupný na webovej stránke NP TOS viď. https://www.nptos.gov.sk/videomanualy-k-podavaniu-ziadosti-na-zapojenie-sa-do-np-tos/  

Čerpanie minimálnej pomoci (pomoci De minimis) je možné overiť na webovom sídle Protimonopolného úradu Slovenskej republiky: https://semp.kti2dc.sk/ (pri vyhľadávaní je potrebné zaškrtnúť kolónku Prípady Register minim. pomoci).

 

13.  Ako mám postupovať, ak mám potvrdenie orgánov verejnej správy vydané elektronicky cez portál slovensko.sk (napr. zo sociálnej poisťovne)?

Na takto vydané potvrdenia sa pre ich použitie v papierovej verzii vzťahuje povinnosť zaručenej konverzie. (Postup viď https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_zarucena-konverzia/).

Je to prevod medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov, tak aby novovzniknutý dokument mal rovnaké právne účinky a mohol byť použitý rovnako na právne účely ako pôvodný dokument.

Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou, má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely takisto ako pôvodný dokument.

Zaručenú konverziu môžu vykonávať len oprávnené osoby podľa zákona o e-governmente: orgán verejnej moci, advokát a notár, poštový podnik, poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta (IOMO).

Je potrebné stiahnuť dokument z elektronickej schránky aj s el. podpisom na USB (CD, DVD…) a priniesť ho na miesto, kde sa robí zaručená konverzia, napr. na poštu (bližšie informácie https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste).

K nám sa posiela dokument aj s osvedčovacou doložkou, alebo overená kópia dokumentu aj s doložkou.

14.  Bude poskytovateľovi opatrovateľskej služby preplatený transfer za dni, kedy je opatrovateľka na OČR?

Na otázku, či sa ošetrovanie chorého člena rodiny považuje za výkon práce odpovedá Zákon č.  311/2001 Z. z. Zákonník práce. Ošetrovanie chorého člena rodiny patrí medzi dôležité osobné prekážky v práci.

Podľa § 141 ods. 1:

 • ,,Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, ošetrovania chorého člena rodiny…. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Počas ošetrovania člena rodiny môže vzniknúť nárok na dávku nemocenského poistenia tzv. OŠETROVNÉ, ktorú vypláca sociálna poisťovňa. V súvislosti s realizáciou NP TOS nie je preplácaný transfer za tie dni, kedy opatrovateľka z dôvodu dôležitej osobnej prekážky v práci – ošetrovania člena rodiny (OČR) poberá dávku nemocenského poistenia tzv. OŠETROVNÉ.

Do pracovného výkazu k výkonu terénnej opatrovateľskej služby (Príloha č. 2 Príručky) je potrebné za konkrétny deň uvádzať OČR.

Leave A Comment