EnglishSlovak

1. séria informačných seminárov - komunitné plánovanie

  • Domov
  • 1. séria informačných seminárov – komunitné plánovanie
12 apr
0

Informačné semináre k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR uskutočnila prvú sériu informačných seminárov k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej aj „NP TOS“), realizovaného v rámci operačného programu Ľudské zdroje, financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Zámerom projektu je podporiť vznik a dostupnosť opatrovateľskej služby v obciach do 1 000 obyvateľov.

Semináre sú jednou z aktivít NP TOS a sú určené pre zástupcov všetkých obcí a miest. Realizovali sa v  súčinnosti s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na seminári bol prezentovaný samotný projekt NP TOS a podmienky pre zapojenie  sa do projektu. Tieto aktivity sa konali v spolupráci so všetkými Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF na Slovensku.

Súčasťou seminára bude bola samostatná časť venovaná komunitnému plánovaniu sociálnych služieb, kde sa  účastníci  dozvedeli viac o procese komunitného plánovania a tvorbe komunitného plánu. Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb  je zákonnou povinnosťou obce/mesta. Prednášajúci sú skúsení odborníci v oblasti poradenstva a poskytovania sociálnych služieb, a to:

Ing. Mária Filipová má bohaté skúsenosti v oblasti riadenia a rozvoja sociálnych služieb na úrovni miestnej samosprávy. Pôsobila  ako odborný garant  viacerých komunitných projektov, ktoré sú v kompetencii miestnej samosprávy. Participovala  na tvorbe Komunitných plánov sociálnych služieb viacerých obcí a miest. Pôsobí ako lektorka pre oblasť sociálnych služieb v regionálnych vzdelávacích centrách (RVC) a na Inštitúte verejnej správy (IVS).

PhDr. Soňa Holúbková vyštudovala psychológiu na Karlovej univerzite. Od začiatku profesionálnej kariéry pracovala s ľuďmi – najprv vo veľkej fabrike – práca s malými skupinami a profesionálnou kariérou jednotlivcov, potom kurátorka pre mládež a riešenie ich kritických situácií, psychológ v manželskej poradni a potom riaditeľka denného pobytu pre zdravotne postihnuté deti, MPSVaR SR na odbore integrácie. V súčasnosti je aktívna v oblasti poradenstva, sociálnych služieb (Rada pre poradenstvo v sociálnej práci) a zvyšovania kvality života ľudí s postihnutím v bežnom živote (Agentúra podporných služieb). Ako expertka je členkou sociálnych komisií mestského aj regionálneho zastupiteľstva v Žiline a aktívne participovala na tvorbe komunitného plánu. Za svoju prácu získala v roku 2013 ocenenie Slovenska roka v kategórii Charita.

Mgr. Mária Machajdíková, vyštudovala kultúrnu antropológiu a históriu v Bratislave. Posledných 10 rokov sa venuje oblasti podpory sociálnych služieb. Pracuje v nadácii SOCIA ako projektová manažérka a konzultantka najmä pre oblasť podpory ľudí so zdravotným postihnutím a rozvoj komunitných sociálnych služieb. Bola odbornou garantkou v Národnom projekte Podpora deinštitucionalizácie pre oblasť diseminácie, ktorá zahŕňala aj prípravu komunity na transformáciu sociálnych služieb. Spolupracuje s Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti v oblasti európskych štrukturálnych fondov. V rámci Nezávislej platformy SocioFórum spolupracuje na poradenstve v oblasti tvorby koncepčných materiálov pre oblasť sociálnych služieb.

Mgr. Martina Petijová na Pedagogickej fakulte UK vyštudovala pedagogiku sluchovo postihnutých a učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl. Od roku 2002 pracuje v nadácii SOCIA ako projektová manažérka na operačných programoch nadácie (napr. v ostatných rokoch: Komunitné služby – bez partnerstva a dobrovoľníctva to nepôjde (spolupráca samospráv s poskytovateľmi služieb a spolupráca na príprave/spracovaní a metodickom vedení procesu komunitného plánovania); Tranzitný program „Zo školy do života“ v troch okresoch Banskobystrického kraja) a v minulosti aj grantových programov (Charitatívny fond LION, Blokové granty ŠFM a Aktívne občianstvo a inklúzia NFM), a dobrovoľnícky pre Nezávislú platformu SocioFórum ako asistentka. Čiastočne pracuje aj v OZ Proti prúdu ako projektová manažérka jedného projektu.

PhDr. Miroslav Cangár, PhD. vyštudoval sociálnu pedagogiku v Nórsku a sociálnu prácu na Slovensku, absolvoval viacero kurzov v sociálnej oblasti a vzdelávaní. Od roku 2003 pracuje v Rade pre poradenstvo v sociálnej práci ako sociálny poradca, supervízor, lektor a projektový manažér. Spolupracuje  s inými organizáciami v treťom sektore a verejnej správe, samospráve a v školstve; nadáciami zo sociálnej oblasti na Slovensku a aj v zahraničí. V minulosti pracoval pre MPSVR SR a MZ SR. V súčasnosti stále pracuje v Rade pre poradenstvo v sociálnej práci a zároveň je odborným garantom národného projektu deinštitucionalizácie – podpora transformačných tímov.

Informačné semináre sa uskutočnili  v týchto mestách:

termín / mesto

19.03.2019/ Banská Bystrica

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je IMG_1406-2-1024x683.jpg
prezentácia v Banskej Bystrici v podaní pani Márie Filipovej

20.03.2019/  Banská Bystrica

v spolupráci s IPC pre EŠIF v reprezentatívnych priestoroch mestského úradu Banská Bystrica

21.03.2019/  Bratislava

Bratislavský seminár sa uskutočnil v priestoroch IA MPSVR SR

26.03.2019/  Trnava

V Trnave prezentoval komunitné plánovanie a potrebné procesy v spoločnosti pán Miroslav Cangár, odborník v oblasti sociálnych služieb, deinštitucionalizácie

02.04.2019/  Košice 

Košice sa niesli v príjemnej atmosfére v Knižnici Jána Bocatia, v spolupráci s IPC pre EŠIF pre Košický kraj

16.04.2019/  Nitra 

24.04.2019/  Prešov 

16.05.2019/ Žilina

  

Posledným krajským mestom kde sa konali odborné prezentácie ku komunitnému plánovaniu bola Žilina

Prezentácie:

Leave A Comment