EnglishSlovak

Workshop Sociálna ekonomika - príklady dobrej praxe II.

  • Domov
  • Workshop Sociálna ekonomika – príklady dobrej praxe II.
05 dec
0

29.11.2018 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím konal workshop s názvom Sociálna ekonomika – príklady dobrej praxe II. Na pôde bratislavskej Ekonomickej univerzity ho organizovali zanietenci sociálnej práce na Slovensku: Katedra sociálneho rozvoja a práce  EU, Inštitút sociálnej ekonomiky a sociálnych  inovácií, Občianske združenie Inklúzia, nezisková organizácia Epic, Slovenská únia podporovaného zamestnávania.

Workshopu Sociálna ekonomika - Príklady dobrej praxe II. sa s veľkým záujmom zúčastnili manažéri Regionálnych centier sociálnej ekonomiky.

Sociálna práca nie je na Slovensku nový pojem. Existuje veľa podnikov a združení, ktoré si plným právom zaslúžia štatút sociálneho podniku, keďže sa snažia pomôcť znevýhodneným a marginalizovaným občanom, ktorí sa nedokážu začleniť na otvorenom trhu práce alebo vykonávajú záslužnú činnosť vrámci zamestnanosti a rozvoja svojich regiónov. Ich práca rozhodne nie je jednoduchá. V snahe pomôcť im najmä v začiatkoch podnikania podáva štát pomocnú ruku, a to Zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch s účinnosťou od mája 2018. S touto témou otvoril workshop Michal Polák, jeden z tvorcov zákona a vysvetlil základné premisy a dôvody zákona. Na Slovensku je v porovnaní so zahraničím stále veľmi nízke percento zamestnancov v sociálnej ekonomike, hoci existujú stovky spoločností, ktoré sa tejto práci venujú. Ak sa podarí pomôcť im etablovať sa ako registrované sociálne podniky s udržateľným biznis plánom, bude to na prospech im a slovenskej ekonomike ako celku.

Zástupcovia organizátorov podujatia - Katedra sociálneho rozvoja a práce  EU, Inštitút sociálnej ekonomiky a sociálnych  inovácií, Občianske združenie Inklúzia, nezisková organizácia Epic a Slovenská únia podporovaného zamestnávania - privítali účastníkov.

Je viac foriem finančných injekcií, ktoré môžu v zmysle legislatívneho rámca využiť. S dôverou sa môžu všetci záujemcovia obrátiť na regionálne centrá Implementačnej agentúry  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré vznikli práve s cieľom informovať o Zákone o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a tiež poskytovať nevyhnutnú pomoc a podporu pri rozbehu novovznikajúcim sociálnym podnikom. Zároveň budú potenciálnym a vznikajúcim subjektom sociálnej ekonomiky bezplatne poskytovať aj projektové, právne a ekonomické poradenstvo a tiež pomoc pri realizácii verejného obstarávania s dôrazom na uplatňovanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní. 

Regionálne centrá zastrešuje Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky a zo siedmich plánovaných sú už verejnosti k dispozícii v Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach a v Prešove. Zástupcovia centier sa aktívne zúčastnili tohto workshopu a pozitívnym výsledkom sú osobné prepojenia na subjekty z praxe, ktoré sa zaujímajú o sociálne prospešnú činnosť a o spoluprácu na tomto poli.

Živá debata zástupkýň RC SE z Nitry a z Prešova s účastníkmi.

Workshop ponúkol pohľad na rôzne formy pomoci znevýhodneným osobám. Prítomných zaujala Viera Záhorcová zo Slovenskej únie podporovaného zamestnávania s príspevkom na tému komplexnej podpory zamestnanca so zdravotným znevýhodnením v podmienkach sociálnej ekonomiky. Pri videu konkrétnej mladej ženy, ktorá rozprávala o svojom živote v ústave, o túžbe po slobode, ktorú sa jej práve vďaka tejto podpore darí postupne dosahovať, sa tisli slzy do očí.

Naopak, úsmev na tvárach vyčarili dvaja ako uhoľ čierni psí fešáci z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy. Katarína Kubišová ich priviedla ako úspešnú vzorku práce školy a pridala zaujímavé informácie o občianskom združení, ktoré pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím stať sa samostatnejšími vďaka pomoci psov so špeciálnym výcvikom.

Katarína Kubišová priviedla ako úspešnú vzorku práce školy dvoch psích fešákov a pridala zaujímavé informácie o občianskom združení, ktoré pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím stať sa vďaka pomoci psov so špeciálnym výcvikom samostatnejšími.

Zaujímavou oblasťou sociálnej ekonomiky môže byť práca v poľnohospodárstve. Miloslav Kováč, jeden z nadšených priekopníkov, sa podelil o svoje skúsenosti z praxe vrámci Občianskeho združenia Druživa. Výsledkom ich práce je napríklad prvá komunitná záhrada v Rožňave.

Odznelo ešte veľa ďalších podnetných príspevkov s konkrétnymi prípadmi, formami a možnosťami pomoci marginalizovaným jednotlivcom aj organizáciám. Dôležité a inšpirujúce sú najmä dobré príklady z praxe, napríklad vzdelávaco-rehabilitačné centrum Bivio pre ľudí s mentálnym postihnutím, jeden z prvých úspešných registrovaných sociálnych podnikov na Slovensku.

Odznelo ešte veľa ďalších podnetných príspevkov s konkrétnymi prípadmi, formami a možnosťami pomoci marginalizovaným jednotlivcom aj organizáciám. Dôležité a inšpirujúce sú najmä dobré príklady z praxe, napríklad vzdelávaco-rehabilitačné centrum Bivio pre ľudí s mentálnym postihnutím, jeden z prvých úspešných registrovaných sociálnych podnikov na Slovensku.

Riaditeľka Odboru národných projektov Implementačnej agentúry MPSVR SR Zuzana Valentová uprostred manažérov regionálnych centier sociálnej ekonomiky.

Práve preto, aby ich bolo viac, vznikol nový zákon o sociálnej ekonomike, ktorý v praxi mnohé uľahčuje. Jednoduchšie bude ich zakladanie aj prevádzkovanie, v čom je nápomocný Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky a jeho zamestnanci v regiónoch. Každý záujemca či už o informácie alebo o konkrétnu pomoc sa na nich môže kedykoľvek s dôverou obrátiť – kontaktné údaje sú uvedené na stránke Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Leave A Comment