EnglishSlovak

Pracovná ponuka: Hlavný evaluátor pre evaluáciu dopadu TSP

 • Domov
 • Pracovná ponuka: Hlavný evaluátor pre evaluáciu dopadu TSP
11 máj
0

Pracovná ponuka: Hlavný evaluátor pre evaluáciu dopadu TSP

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce (ďalej ako TSP), ktorá umožní lepšie porozumieť TSP ako nástroja na podporu sociálnych zmien. IA MPSVR SR hľadá hlavného evaluátora, ktorý na základe stanovených rámcov (rámcové zadanie pre evaluáciu dopadu TSP je prístupné tu) v nadchádzajúcich mesiacoch zrealizuje evaluáciu dopadu s očakávaným výstupom – záverečnou správou, ktorej predloženie IA MPSVR SR očakáva v júni 2018.

IA MPSVR SR očakáva, že úspešný uchádzač o túto pozíciu sa zúčastní tvorby podrobného zadania pre evaluáciu dopadu TSP spoločne s projektovým tímom.

Na evaluácii dopadu sa okrem hlavného evaluátora budú podieľať ďalší evaluátori, členovia evaluačného tímu.

Miesto práce:

Bratislava, Slovenská republika – obce, ktoré realizovali resp. realizujú TSP

Termín nástupu:

dohodou

Druh pracovného pomeru:

Dohoda o vykonaní práce

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

Hlavný evaluátor pre  evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce bude zamestnancom IA MPSVR SR na dohodu o vykonaní práce. Jeho náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností:

 • Koordinácia celého procesu evaluácie dopadu terénnej sociálnej práce, formulácia záverečnej správy a zodpovednosť za jej obsah.
 • Komunikácia s projektovým tímom NP TSP I v jednotlivých fázach procesu evaluácie.
 • Predkladanie IA MPSVR SR návrhov osôb, ktoré by mohli tvoriť evaluačný tím, vrátane následného koordinovania ich práce.

 

Požadované vzdelanie

 • Vysokoškolské II. stupňa, preferenčne v oblasti sociálnych vied.

Požadovaná prax

 • Minimálne 5 rokov v oblasti evaluácie.
 • Svoju odbornú skúsenosť evaluátor zdokumentuje záverečnými správami z relevantných 3 – 5 evaluácií, na ktorých participoval/-a a uvedie v akej pozícii na nich pracoval/-a.
 • Publikačná činnosť – uchádzač predloží zoznam publikovaných textov.
 • Dlhodobá prax v manažovaní evaluačného tímu.
 • Predchádzajúca skúsenosť s evaluáciou podobného programu/ intervencie v sociálnej oblasti (priamo alebo ako súčasť tímu).

 

Požadované zručnosti

 • Orientácia v problematike chudoby a sociálneho vylúčenia.
 • Dobrá práca s textom.
 • Koordinačné a manažérske zručnosti v evaluačnom procese.

 

Osobnostné a odborné predpoklady, ďalšie požiadavky

 • Priebežný kontakt s projektovým tímom NP TSP I počas celého procesu evaluácie sa predpokladá v Bratislave.
 • Samostatnosť, tímová práca, komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť.

 

Stručná charakteristika spoločnosti

IA MPSVR SR je štátna rozpočtová organizácia zriadená MPSVR SR v apríli 2004, vtedy pod menom Fond sociálneho rozvoja. Organizácia sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti v chudobných regiónoch Slovenska.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Verejná správa

Kontakt a podávanie informácií o pracovnej pozícii

Záujemca/záujemkyňa zašle na mailovú adresu martina.siskova@ia.gov.sk najneskôr do 24.5.2017:

 • profesijný životopis (vo forme Europass),
 • motivačný list, v ktorom okrem iného preukáže skúsenosti v spracovaní štatistických údajov, resp. uvedie meno odborníka, ktorý túto odbornú oblasť vie pokryť v prípadnom evaluačnom tíme (evaluátor od danej osoby získa predbežný súhlas). V prípade inej osoby, evaluátor uvedie relevantné údaje, ktoré sa vzťahujú na odbornosť uvedenej osoby.
 • 3 referencie (vo forme listu alebo kontaktu) z organizácií, pre ktoré realizoval evaluácie (vrátane kontaktnej osoby).
 • záverečné správy z relevantných 3 – 5 evaluácií (v elektronickej podobe), na ktorých participoval a uvedie v akej pozícii pracoval.

 

Do predmetu správy je potrebné uviesť: Evaluácia dopadu TSP.

Záujemcovia/záujemkyne môžu získať informácie na telefónnom čísle 02/20431309, resp. 02/20431501.

IA MPSVR SR pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor, ktorý bude prebiehať v priebehu júna 2017. Uchádzači, ktorí nebudú pozvaní na osobný pohovor, nepostupujú do ďalšieho kola. Týmto uchádzačom nebude zasielané písomné vyrozumenie.

 

Stručné zadanie pre evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce

Leave A Comment