EnglishSlovak

Základné informácie

 • Domov
 • Základné informácie
26 jan
0

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Nadväzuje na národný projekt Terénna sociálna práca v obciach, realizovaný v rokoch 2012 až 2015. Pokračuje v zásadnej zmene a skvalitňovaní výkonu terénnej sociálnej práce, v odbremeňovaní obcí od administratívy a znižovaní náklady na ňu.

Kód ITMS 2014+ 312041A138

Príjímateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

(do 1. apríla 2014 Fond sociálneho rozvoja, do 1. apríla 2015 Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia)

Alokácia: 29 340 353,16€

Územná platnosť: všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky vrátane Bratislavského samosprávneho kraja

Realizácia: 10/2015 až 9/2019

Cieľové skupiny:

 • marginalizované skupiny, vrátane Rómov,
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,
 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,
 • nízkopríjmové domácnosti,
 • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET,
 • osoby so zdravotným postihnutím,
 • deti,
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby,
 • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie,
 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou,
 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb,
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme.

Ciele projektu:

 • zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane účasti na trhu práce,
 • zvýšenie kvality výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom odborného vzdelávania a supervízie práce terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a terénnych pracovníkov (TP),
 • štandardizácia výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom metodického vedenia terénnych sociálnych pracovníkov zo strany koordinátorov,
 • zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám,
 • zabezpečenie kontinuity výkonu terénnej sociálnej práce v strednodobom horizonte,
 • zníženie administratívneho zaťaženia zapojených obcí.

Ďalšie vybrané aspekty projektu: 

 • výraznou zmenou je, že na rozdiel od predchádzajúce programového obdobia, sú oprávnenými žiadateľmi o zapojenie sa do projektu aj subjekty Bratislavského samosprávneho kraja,
 • oveľa výraznejšia pozornosť a podpora je venovaná predstaviteľom cieľovej skupiny ľudí bez domova; tejto cieľovej skupine bude určená samostatná výzva, oznámenie o možnosti zapojiť sa do projektu,
 • supervízia je zabezpečená prostredníctvom supervízorov – interných zamestnancov IA MPSVR SR,
 • samostatnou podaktivitou je spolupráca s vysokými školami, ktorej cieľom je užšie prepojenie štúdia a praxe terénnej sociálnej práce v sociálne vylúčených komunitách,
 • súčasťou aktivít projektu je tiež činnosť expertnej skupiny, ktorej výstupy majú smerovať k nájdeniu optimálneho modelu umiestnenia terénnej sociálnej práce v systémy sociálnych politík Slovenskej republiky po roku 2022.

Základné dokumenty projektu:  

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Leave A Comment