EnglishSlovak

Zmena v Usmernení RO č. N3/2007: Určil sa strop pre finančné ohodnotenie odborného vzdelávania

  • Domov
  • Zmena v Usmernení RO č. N3/2007: Určil sa strop pre finančné ohodnotenie odborného vzdelávania
01 jan
0

Od 1. júna 2011 sa
finančné ohodnotenie lektorov a školiteľov odborných aktivít musí
pohybovať v istom stanovenom rámci. Od tohto dátumu platná zmena v Usmernení
RO č. N3/2007
k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007 –
2013 stanovuje  primeranosť miezd
a odmien pre odborné vzdelávacie aktivity. Zmeny boli doplnené do prílohy
č. 3 tohto usmernenia a FSR o nich už informoval prijímateľov
a verejnosť na svojej internetovej stránke začiatkom apríla 2011.

 

Potreba definovať primeranosť
finančného ohodnotenia  odborných vzdelávacích
aktivít vyplynula z nedostatkov zistených systémovým auditom OP ZaSI
a auditom Európskej komisie (EK), ktoré sa uskutočnili koncom roku 2009. V prípade, ak by
RO nereagoval na tieto zistenia stanovením minimálneho rámca pri posudzovaní
efektívnosti a hospodárnosti najčastejšie uplatňovaných typov výdavkov
projektu, mohlo by dôjsť k ohrozeniu financovania OP ZaSI z prostriedkov
EÚ.

 

Fond sociálneho rozvoja
bude posudzovať všetky odborné aktivity v oblasti vzdelávania, ktoré sa
uskutočnia po 1.6.2011, podľa podmienok uvedených v modifikovanom usmernení. Všetky výdavky za odborné aktivity v oblasti
vzdelávania uskutočnené do 1.6.2011 si musí prijímateľ uplatniť v žiadosti
o platbu do 31.12.2011.

 

Príloha
č. 3 Usmernenia RO č. N3/2007, Aktualizácia č. 9., zmeny s komentárom

Leave A Comment