EnglishSlovak

Výberové konanie na pozíciu Evaluátor/Evaluátorka – člen tímu (Evaluácia dopadu TSP) v NP TSP II

  • Domov
  • Výberové konanie na pozíciu Evaluátor/Evaluátorka – člen tímu (Evaluácia dopadu TSP) v NP TSP II
16 dec
0

Miesto výkonu práce: Slovensko

Ponúkaný plat /brutto/: 33 €/hodina

Termín nástupu: 01.01.2022/dohodou

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

Trvanie dohody o vykonaní práce: 1 rok

Počet voľných pracovných miest: 2

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

V rámci implementácie NP TSP II pripravuje IA MPSVR SR realizáciu evaluácie dopadu terénnej sociálnej práce (ďalej ako TSP), ktorá umožní lepšie porozumieť TSP ako nástroju na podporu sociálnych zmien. IA MPSVR SR hľadá členov evaluačného tímu, ktorý na základe stanovených rámcov (rámcové zadanie pre evaluáciu dopadu TSP) v nadchádzajúcich mesiacoch zrealizuje v spolupráci s hlavným evaluátorom evaluáciu dopadu s výstupom – záverečnou správou, ktorej predloženie je plánované v apríli 2023.

IA MPSVR SR očakáva, že úspešný uchádzač o túto pozíciu sa zúčastní prípravy podrobného zadania pre evaluáciu dopadu TSP spoločne s projektovým tímom NP TSP II v počiatočnej fáze evaluácie.

Na evaluácii dopadu sa okrem členov evaluačného tímu bude podieľať aj hlavný evaluátor, ktorý ho bude riadiť a zodpovedať za celý proces evaluácie.

Náplň práce Evaluátora/evaluátorky – člena tímu pre  evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností: 

–          realizácia procesov evaluácie dopadu terénnej sociálnej práce pod vedením hlavného evaluátora, spolupráca na formulácii záverečnej správy a spoluzodpovednosť za jej obsah,

–          komunikácia s projektovým tímom NP TSP I v jednotlivých fázach procesu evaluácie,

–          prezentovanie záverov evaluácie na workshopoch.

Priebežný osobný kontakt s projektovým tímom NP TSP II počas celého procesu evaluácie sa predpokladá v Bratislave.

Požadované vzdelanie a prax:

–          vysokoškolské II. stupňa, preferenčne v oblasti sociálnych vied,

–          minimálne 4 roky praxe v oblasti evaluácie príp. hodnotenia verejných politík,

–          predchádzajúca skúsenosť s minimálne jednou evaluáciou podobného programu v sociálnej oblasti príp. verejnej politiky v gescii MPSVR SR (samostatne alebo ako súčasť tímu), 

–          svoju odbornú skúsenosť evaluátor zdokumentuje záverečnými správami z  2  relevantných evaluácií, na ktorých participoval a s uvedením svojej pozície (vedúci, resp. súčasť tímu, resp. samostatne).

Pre úspešnú realizáciu evaluácie je vhodné a žiadúce, aby minimálne jeden člen evaluačného tímu mal skúsenosť s uplatňovaním kvalitatívnych metód hodnotenia alebo skúsenosť s uplatňovaním kontrafaktuálnych metód hodnotenia. Túto skutočnosť bude IA MPSVR SR zohľadňovať pri posudzovaní uchádzačov vo VK,

–          publikačná činnosť, ktorú uchádzač preukáže zoznamom publikovaných textov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

–          orientácia v problematike chudoby a sociálneho vylúčenia, vrátane verejných sociálnych politík,

–          dobrá práca s textom,

–          samostatnosť, tímová práca, komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť.

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré  ponúkame.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete!

A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.

https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_Zmluva_2021-min.pdf?csrt=1340230618791344889

Stručná informácia o projekte:

IA MPSVR SR  svojimi aktivitami prispieva k zníženiu sociálneho vylúčenia najzraniteľnejších skupín obyvateľstva aj prostredníctvom realizovania národných projektov. Jedným z nich je národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II). Hlavný cieľom NP TSP II je podpora začlenenia ľudí vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a nadväzujúcich odborných činností.  

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 23.12.2021 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

  1. Podpísaný profesijný životopis preferovane vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o výkone  odbornej praxe musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ),
  2. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (minimálne II. stupňa),
  3. Motivačný list, v ktorom uchádzač prezentuje svoje doterajšie pracovné skúsenosti vo vzťahu k pripravovanej evaluácii dopadu,
  4. Záverečné správy z relevantných 2 evaluácií (v elektronickej podobe/odkaz na web), na ktorých
    participoval/-a s uvedením na akej pozícii pracoval/-a.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR

Nevädzová 5

814 55 Bratislava

s označením Výberové konanie „Evaluátor – člen tímu – evaluácia dopadu NP TSP II“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/vyhlasenie-o-spracuvani-osobnych-udajov.html?csrt=8254685103102086151

Leave A Comment