EnglishSlovak

Hodnota človeka v sociálnych službách

  • Domov
  • Hodnota človeka v sociálnych službách
07 dec
0

Pod týmto názvom sa 30. novembra 2021 konala regionálna online konferencia, ktorú zorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT) za odbornej podpory partnerov projektu, ktorými sú Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenská únia podporovaného zamestnávania
a CEDA – Fakulta architektúry a dizajnu STU.

Cieľom konferencie bolo upozorniť na potrebu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú formu poskytovania sociálnych služieb. Riaditeľ sociálneho odboru MPSVR SR pán PhDr. Miroslav Cangár, PhD., predstavil spôsob hodnotenia kvality na základe WHO Quality Rights Tool Kit v 70 zariadeniach zapojených do NP DI PTT.

Prvá časť panelovej diskusie konferencie bola venovaná skúsenostiam
a zisteniam v poskytovaní sociálnych služieb. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská, predstavila monitorovanie a prieskum dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím. Úrad komisára vykonal od júna 2017 celkom 110 osobných monitorovacích návštev v domovoch sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou. Monitoringom zisťovali dodržiavanie práv osôb so zdravotným postihnutím so zameraním sa na osobnú slobodu a bezpečnosť, telesnú integritu a ľudskú dôstojnosť a práva na ochranu pred mučením alebo krutým, neľudským, či ponižujúcim zaobchádzaním, alebo trestaním a práva na rešpektovanie súkromia.

Generálny riaditeľ základných práv a slobôd Kancelárie verejného ochrancu práv, pán Mgr. Tomáš Čitbaj zhodnotil zistenia so zariadení sociálnych služieb pre seniorov. Dodržiavanie práv seniorov je jednou z priorít Kancelárie verejného ochrancu práv.

Vedúca odboru ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím Kancelárie verejného ochranu práv Českej republiky, pani
Mgr. et Mgr. Romana Jakešová predstavila výskum, ktorý realizovali počas roka 2020 a informovala o absencii komplexného plánu štátu k deinštitucionalizácii (DI).

Druhá časť panelovej diskusie konferencie bola venovaná procesu transformácie zariadení sociálnych služieb na Slovensku. Svoje skúsenosti predstavili riaditelia zariadení sociálnych služieb zo Slatinky, Ladomerskej Viesky a Okoča.
Riaditeľka zariadenia Domova sociálnych služieb SLATINKA pani Mgr. Renáta Šimová, uviedla ako hlavné dôvody zapojenia ich zariadenie
do procesu DI, že zariadenie Slatinka bolo pôvodne situované v kaštieli, kde boli veľkokapacitné spálne, minimálna miera súkromia, bariérové prostredie so schodmi a prahmi. Prijímateľov sociálnych služieb znášali
na rukách, pokiaľ s nimi chceli ísť von. Nevhodné podmienky prispeli k uvedomeniu si,  zmena je potrebná a  ľudia v zariadení si zaslúžia dôstojný život. Pre riaditeľku zariadenia Domova sociálnych služieb Ladomerská Vieska, pani PhDr. Miroslavu Urblíkovú bola najväčšia motivácia „prinavrátiť ľuďom ich hodnotu a dlho potláčanú vlastnú identitu“. Zhodnotila, že pri transformácii je rovnako dôležitá zmena
na strane prijímateľov sociálnych služieb, ale aj zamestnancov.

Vízia DSS Ladomerská Vieska

„Nechceli sme prijímateľov sociálnych služieb ani zamestnancov vytrhnúť z prirodzenej lokality“, tak zhodnotil proces DI, riaditeľ zariadenia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec, Mgr. Tibor Veres, a tak začali s výstavbou podporovaného bývania v obci Okoč.

Dôležitou časťou panelovej diskusie, ktorá doplnila predchádzajúce príspevky, bolo zameranie sa  na skúsenosti prijímateľov sociálnych služieb. Páni z DSS v Moravskom Svätom Jáne, pán Jozef Luknár, Patrik Rigo, Bystrík Vaško a Martin Čanaky predstavili svoje plány, vízie
do budúcnosti, silnú motiváciu ako aj chuť pracovať v oblasti, ktorá ich baví, a v ktorej sú spokojní.

Pani Zuzana Vozárová, predstavila svoju osobnú skúsenosť, kedy aj človek, ktorý pracuje, žije aktívne a participuje na spoločenskom živote  
sa nepriazňou osudu môže stať prijímateľom sociálnej služby s vysokou mierou odkázanosti a potreby podpory v mnohých oblastiach života.  Vďaka podpore ľudí vo svojom okolí a trpezlivému prístupu sa však opäť
po malých postupných krokoch dokáže zapojiť do života, nájsť zmysel a radosť v každodenných činnostiach. To aké dôležité je budovať a pretvárať priestory na bezbariérové priblížil Mgr. Albín Zhuri, ktorý je členom transformačného tímu zariadenia Gaudeamus. V rámci tejto časti odznelo: „Človek je slobodný iba v bezbariérovom prostredí“.

Skúsenosti všetkých prezentujúcich poskytli prehľad naprieč celým spektrom od kontroly v oblasti poskytovania služieb, cez prevádzkovateľov a na koniec priamo cez prijímateľov sociálnych služieb aj o nedostatkoch, ale hlavne o veľkom potenciály v tejto oblasti.
Odkaz konferencie je predovšetkým o poukázaní na nespochybniteľnú hodnotu človeka. Konferencia poukázala na potenciál komunitného poskytovania sociálnych služieb, kde ľudia s primeranou mierou podpory objavia vlastné ambície, uplatnenie a zapojenie sa do bežného života spolu s ostatnými ľuďmi.

Záznam z konferencie – Hodnota človeka v sociálnych službách

(MP4, 4 h:56min)

Odkaz na stránku konferencie

Leave A Comment