EnglishSlovak

Ukončenie rozpočtového roka 2021

  • Domov
  • Ukončenie rozpočtového roka 2021
29 nov
0

V nadväznosti na metodické usmernenie MF SR č.
2/2009–U „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych
fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo
v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“ (aktualizácia č.3.2)
účinné od 05.11.2021, Vám oznamujeme hraničné termíny pre podávanie žiadostí
o platbu na odbor platobnej jednotky za OP Ľudské zdroje.

Žiadosť o platbu

Platobná jednotka vykoná:

–       zostavenie
záverečnej súhrnnej žiadosti o platbu
  dňa 30.11.2021,
z tohto dôvodu je potrebné zo strany RO/SO predložiť žiadosti
o platbu na platobnú jednotku do 24.11.2021 

–       rezerváciu
ŽoP na poskytnutie zálohovej platby
 v termíne do 10.12.2021,
žiadosti o poskytnutie zálohovej platby  žiadame predložiť RO na
platobnú jednotku najneskôr do 03.12.2021 

Vysporiadanie
finančných vzťahov a vrátenie finančných prostriedkov

Žiadame
Vás o dôsledné dodržiavanie termínov pre zasielanie finančných
prostriedkov na účty platobnej jednotky MPSVR S
R (nezrovnalosti, vratky,
nezúčtovanej zálohovej platby, úroky a výnosy), nakoľko na základe uvedeného
usmernenia je platobná jednotka v spolupráci s SO povinná zabezpečiť
vysporiadanie všetkých mylne prijatých platieb resp. neidentifikovaných
prijatých platieb, ktoré sa evidujú v systéme ISUF, tzn. vysporiadať a
preúčtovať všetky kreditné operácie na účtoch Štátnej pokladnice do 17.12.2021.
Z tohto dôvodu je potrebné vrátiť finančné prostriedky najneskôr do
30.11.2021
.

Ak sa platba neidentifikuje
do 31.12.2021 finančné prostriedky na konci rozpočtového roku prepadnú a stanú
sa príjmom štátneho rozpočtu SR.

Leave A Comment