EnglishSlovak

Aktualizácia Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

  • Domov
  • Aktualizácia Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)
27 sep
0

Počas priebehu realizácie projektu NP TSP II boli v rámci kooperácie so zapojenými subjektami identifikované viaceré oblastí spolupráce, ktoré si vyžadovali upresnenie resp. úpravu postupov Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II (ďalej len „Príručka“).

Prevedené dôležité úpravy v texte Príručky:

  • z dôvodu vyhlásenia Internej výzvy na podporu vysokoškolského štúdia zamestnanca na pozícii terénneho pracovníka je do Príručky doplnená kap. č. 10, ktorá upravuje postupy a povinnosti subjektov v prípade zamestnancov TP, študujúcich na VŠ a podporovaných z prostriedkov NP TSP II;
  • z toho istého dôvodu boli v texte Príručky potrebné logické doplnenia, ktoré reflektujú podporu VŠ štúdia zamestnancov TP – sú zvýraznené farebne;
  • do textu Príručky (príloha č. 3 Postup pri realizácii VK) bola inkorpovaná Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov SR (str. 3);
  • bola upravená chyba v písaní v dokumente Zápisnica z VK (príloha prílohy č. 3 Postup pri realizácii VK);
  • upravený formulár Žiadosti o refundáciu (príloha č. 6);
  • upravený formulár Pracovného výkazu (príloha č. 5).

Aktualizovaná verzia Príručky, vrátane doteraz platných verzíí, je dostupná na: https://tsp.gov.sk/category/dokumenty/

Leave A Comment