EnglishSlovak

Výberové konanie na pozíciu Lektor/-ka v NP TSP II

  • Domov
  • Výberové konanie na pozíciu Lektor/-ka v NP TSP II
14 sep
0

Miesto výkonu práce: Slovensko

Ponúkaný plat: 27€/hod.

Termín nástupu: 01.11.2021/dohodou

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

Trvanie dohody o vykonaní práce: 1 rok

Počet voľných pracovných miest: 6

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Vzdelávanie je určené pre terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a terénnych pracovníkov (TP), pracujúcich prevažne v marginalizovaných rómskych komunitách a v prostredí ľudí bez domova.

Cieľom a zámerom vzdelávania je rozšíriť teoretické a najmä praktické vedomosti a zručnosti  TSP a TP v oblasti nedirektívneho prístupu v sociálnej práci, kritickej sociálnej práci, vychádzajúc z antiopresívnych a antidiskriminačných teórií a praxí v terénnej sociálnej práci, ktoré kladú dôraz na zmocňovanie ľudí a aktivizáciu ich potenciálu.

Návrh tréningového  programu na 5 (päť) na seba nadväzujúcich dvojdňových stretnutí (5×2 dni) pre TSP a 3 (tri) dvojdňové stretnutia (3×2 dni) pre TP, je potrebné vypracovať na základe odborného manuálu „Príručka pre terénnu sociálnu prácu“, prípadne doplniť iné nedirektívne prístupy vychádzajúce z antiopresívnych a antidiskriminačných teórií a praxi v sociálnej práci, podporujúce zmocňovanie človeka, viď link  https://tsp.gov.sk/podklady-pre-vyberove-konanie-pozicia-lektor-lektorka/index.html?csrt=14902677673488928398  a predložiť návrh programu s ďalšími požadovanými podkladmi uvedenými v záverečnej časti inzerátu.

Vzdelávanie bude realizované prostredníctvom zážitkovo orientovaných aktivít, ktoré sú zamerané prioritne na spôsobilosť – teda na praktické osvojenie návykov a postupov na vykonávanie činností a na kultivovanie predpokladov na výkon terénnej  sociálnej  práce účastníkov. Zážitkovo orientovaným vzdelávaním sa rozumie metóda učenia, ktorá prioritne využíva zážitok (emócia, súcit, empatia, vlastná skúsenosť a pod.). Vzdelávacie stretnutia  majú  podporiť vytvorenie atmosféry psychického bezpečia v skupine, podporovať vznik konštruktívnych väzieb a vzťahov v rámci skupiny na iniciovanie a rozvíjanie aktívnej formy sociálneho učenia so zámerom dosiahnutia rozšírenia prístupov a metód práce v činnosti  TSP/TP. Podiel teoretickej časti vzdelávacieho programu  môže byť maximálne 25% z celkového rozsahu stretnutí.

Ďalšie činností v rámci NP TSP II:

–   výkon lektorskej (trénerskej) činnosti pre terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov  v regiónoch    

    realizácie projektu,

–   príprava obsahu vzdelávaní, pracovných materiálov, spracovanie potrebnej administratívy (prezenčné listiny,     

    správy zo vzdelávacej aktivity a pod.),

–   vzdelávacie aktivity budú prebiehať v rôznych regiónoch na území celého Slovenska v spádových oblastiach podľa       

    lokalít obcí/MVO zapojených do NP TSP II,

–   vzdelávanie sa bude realizovať formou dvojdňových tréningov, v prípade terénnych sociálnych pracovníkov päť       

    dvojdňových na seba nadväzujúcich tréningových stretnutí, v prípade terénnych pracovníkov o tri dvojdňové na     

    seba nadväzujúce vzdelávacie stretnutia, v oboch prípadoch spravidla s 1 mesačnými časovými rozstupmi medzi      

    jednotlivými tréningovými stretnutiami,

–   lektor/lektorka sprevádza pridelenú/é vzdelávaciu/e skupinu/y celým tréningom, to znamená všetkými tréningovými     

    dňami,

–   počet účastníkov vo vzdelávacej skupine: priemerne 18 (minimálne 12, maximálne 20) účastníkov, počet    

    vzdelávacích skupín je 30,

–   počet pridelených vzdelávacích skupín terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov je na dohode      

    s vybraným/ou lektorom/lektorkou.

Požadované vzdelanie a prax:

–   VŠ II. st.,

–   minimálne 5 rokov odbornej praxe a lektorských skúseností,

–   sebaskúsenostný výcvik.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

–   poznanie a zohľadňovanie súčasných ľudsko-právnych východísk v lektorskej činnosti,

–   chápanie a uplatňovanie princípu empowerment (zmocňovanie) a antiopresívnych a antidiskriminačných teórií,

–   chápanie a uplatňovanie konceptu interkultúrneho dialógu, solidarity a sociálnej spravodlivosti,

–   samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita,

–   ochota cestovať v rámci Slovenskej republiky.

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré  ponúkame.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete!

A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.

https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_Zmluva_2021-min.pdf?csrt=1340230618791344889

Stručná informácia o projekte:

IA MPSVR SR  svojimi aktivitami prispieva k zníženiu sociálneho vylúčenia najzraniteľnejších skupín obyvateľstva aj prostredníctvom financovania národných projektov. Jedným z národných projektov, ktoré realizuje  je  národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II). Hlavný cieľom NP TSP II je podpora začlenenia ľudí vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a nadväzujúcich  odborných činností.  

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 04.10.2021 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

  1. Podpísaný profesijný životopis preferovane vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o výkone  lektorskej činnosti, odbornej praxe  musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ),

       2.   Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania ( II. stupňa),

       3.   Návrh vzdelávacieho programu.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR

Nevädzová 5

814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie Lektor/ka pre NP TSP II.“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/vyhlasenie-o-spracuvani-osobnych-udajov.html?csrt=8254685103102086151

Leave A Comment