EnglishSlovak

Rodinné bývanie - komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 734301 Bytové budovy (platná od 1.2.2021)

  • Domov
  • Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 734301 Bytové budovy (platná od 1.2.2021)
02 sep
0

Pod slovným spojením „rodinné bývanie“ rozumieme skupinovú domácnosť, v ktorej sú poskytované komunitné sociálne služby maximálne 6 prijímateľom. Na základe ustanovení vyhlášky č. 259/2008 Z. z. sa rodinné ubytovanie navrhuje podľa normy STN Bytové budovy[1].  Z pohľadu poskytovania sociálnych služieb je to zásadná informácia, lebo tieto nové domácnosti, ktoré majú v procese deinštitucionalizácie vzniknúť, majú byť veľmi podobné domácnostiam bežných ľudí. Sú však trochu nadštandardné najmä preto, že musia byť prístupné podľa princípov univerzálneho navrhovania, aby v nich dokázali prijímatelia žiť nezávislý život bez architektonických bariér. Univerzálne navrhovanie je odporúčanou metódou tvorby prostredia, ktorá sa snaží zohľadňovať nároky rôznych skupín užívateľov bez nutnosti špeciálnych úprav.  V univerzálne navrhnutom prostredí budov na bývanie si dokáže prostredie prispôsobiť každý prijímateľ podľa svojich potrieb.

Práve na vyššie uvedené témy – bezbariérového alebo upraviteľného rodinného bývania, jeho lokalizácie v prostredí navrhnutého v súlade s aktuálne platnou a novelizovanou legislatívou bol zameraný tematický workshop „Rodinné bývanie-komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 734301 Bytové budovy (platná od 1.2.2021)“. Workshop bol organizovaný Implementačnou agentúrou MPSVR SR a konal sa 2. júla 2021.

Repríza workshopu sa koná 10. septembra 2021.

Lektorkami jednotlivých prednesených tém boli doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. a doc. Ing. arch. Ľubica Selcová z Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania – CEDA. Prezentované boli témy zamerané na rodinné bývanie vo všetkých súvislostiach, napr. urbanistické požiadavky STN 734301 – umiestnenie rodinného bývania v lokalite, umiestnenie stavby na pozemku, stavebné regulatívy obcí, alebo často diskutovaná téma súvisiaca so zmenou účelu stavby. Tvorba rodinného bývania súvisí najmä s napĺňaním ľudských práv v zmysle Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, preto sa na workshope hovorí aj o práve na nezávislý život, o práve na súkromie v byte, práve stretávať sa a navštevovať spolubývajúcich, rodinu, priateľov, alebo o možnosti vykonávať bežné úkony v domácnosti a dosiahnuť čo najväčšiu mieru samostatnosti prijímateľov vďaka bezbariérovej a univerzálnej prístupnosti bytových jednotiek. Rovnako sa účastníci dozvedeli základné informácie o kritériách deinštitucionalizácie vzhľadom k fyzickému prostrediu, o článkoch revidovanej normy STN Bytové budovy, ktoré sa ťažiskovo venujú priestorovým a rozmerovým požiadavkám na priestory rodinného bývania, o legislatívnych predpisoch ovplyvňujúcich plošný a dispozičný štandard bytov, najmä ich bezbariérovú prístupnosť a bezpečnosť. Súčasťou jednotlivých odborných blokov bola aj diskusia všetkých prítomných k prednášaným témam.

Autorkami článku sú: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. a doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.


[1] podľa §9 odsek 9. Poznámka: v súčasnosti je platná aktualizovaná norma STN 734301 Bytové budovy.

Leave A Comment