EnglishSlovak

Dodatok č. 3 k Zmluve o vykonávaní časti úloh RO SO zo dňa 11.11.2015

  • Domov
  • Dodatok č. 3 k Zmluve o vykonávaní časti úloh RO SO zo dňa 11.11.2015
27 aug
0

IA MPSVR SR si dovoľuje informovať prijímateľov, že dňa 27.08.2021
bol v centrálnom registri zmlúv zverejnený dodatok č. 3 k zmluve o
vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom
medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
ako riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje
a Implementačnou agentúrou MPSVR SR pre operačný program Ľudské zdroje
pre prioritnú os 2, 3, 4 a 7 (2014-2020). Dodatok nadobudne účinnosť dňa
01.09.2021.

 Dodatok je zverejnený na nasledovnej adrese https://crz.gov.sk/zmluva/5901006/

Leave A Comment