EnglishSlovak

Informačné semináre NP DI PTT – 4. cyklus

  • Domov
  • Informačné semináre NP DI PTT – 4. cyklus
30 jún
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
(IA MPSVR SR) v spolupráci s partnermi projektu Radou pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP), Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania (SÚPZ) a Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA (STU Bratislava) zorganizovala dva Informačné semináre, ktoré sa konali online formou 14.06.2021 a 21.06.2021.

Informačné semináre boli pripravené najmä pre zariadenia sociálnych služieb, ktoré sa chcú zapojiť do 4. cyklu národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, ale aj pre odbornú a širokú verejnosť.  Cieľom stretnutia bolo informovať zariadenia o projekte deinštitucionalizácie a spôsobe tvorby transformačného plánu. Informácie o plánovaných aktivitách Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT) predstavila pani Mgr. Silvia Šmihelová, projektová manažérka NP DI PTT.

Účastníci boli informovaní o dĺžke projektu, ktorý trvá do októbra 2023. Predstavená bola podpora transformačných tímov pri tvorbe a realizácii transformačných plánov, možnosť kvalitného a akreditovaného vzdelávania v rámci projektu, supervízie a odborné konzultácie. Účastníci boli oboznámení o možnosti účasti na tematických worshopoch a o pripravovaných diseminačných aktivitách projektu.

Pán doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD., expert v oblasti sociálnych služieb za partnera RPSP,
predstavil proces deinštitucionalizácie, transformácie a tvorbu komunitných služieb. Zdôraznil potrebu individuálneho plánovania pre ľudí so zdravotným postihnutím. Taktiež upozornil účastníkov na proces hodnotenia pripravenosti kde sa hodnotiace správy považujú za východiskový dokument, ktorý nie je verejný a v žiadnom prípade nemá zariadenie kritizovať, má len poukázať na stav v akom sa zariadenie nachádza pri vstupe do projektu.

Prezentácia doc. PhDr. Slavomíra Krupu, PhD.

Pani PhDr. Viera Záhorcová, PhD., expertka v oblasti zamestnávania a aktivizácie za partnera SÚPZ, predstavila význam aktivizácie ľudí so zdravotným postihnutím. Účastníci boli oboznámení s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Expertka nám vo svojej prezentácii priblížila aktivizáciu prijímateľov sociálnych služieb prostredníctvom tzv. „Ochutnávky práce“, kde sa prijímatelia oboznamujú s jednotlivými povolaniami.Pani doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., expertka na tvorbu fyzického prostredia CEDA, predstavila tvorbu univerzálneho navrhovania zohľadňujúceho rôzne ľudské schopnosti a diverzity. Pani Rollová informovala účastníkov o súčasnom nevyhovujúcom stave zariadení sociálnych služieb, hlavne o ich vysokej kapacite a vzdialenosti od obce. CEDA predstavila poradenstvo pri tvorbe siete terénnych sociálnych služieb.

Transformovať poskytovanie sociálnych služieb je jednou z priorít Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo podpísaním Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Účastníkom boli predstavené možnosti transformácie zariadení sociálnych služieb a možnosť zapojiť sa do NP DI PTT.

Leave A Comment