EnglishSlovak

Problémové správanie – ako na to?

  • Domov
  • Problémové správanie – ako na to?
10 jún
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovala 04.06.2021 tematický workshop na tému „Ako pracovať s ľuďmi s problémovým správaním, mentálnym postihnutím a autizmom v sociálnych službách.“ Workshop lektoroval skúsený školiteľ pán PhDr. Hynek Jůn, PhD.  Prihlásených bolo 200 účastníkov z radov odbornej aj laickej verejnosti.

Začiatok školenia bol venovaný výberu vhodného personálu, ktorý má mať pozitívny prístup a veľkú mieru trpezlivosti. Dobrý personál sa klienta pýta, čo chce a preventívne ho informuje o pripravovaných aktivitách.  Len kľudný a vyrovnaný personál vie upokojiť klienta s problémovým správaním. S klientom je potrebné nadviazať dobré vzťahy.

Pán doktor Jůn odporučil ako vhodnú terapiu pri Aspergorovom syndróme jazdu autom. Klient je pri jazde pokojný, čo vplýva aj na spokojnosť personálu. Pri fyzických napadnutiach vo vozidle odporučil napríklad bezpečnostnú prepážku, vak, sedačku alebo kapucňu kedy klient alebo dieťa s poruchou správania, najprv zachytí kapucňu a nie vlasy šoféra.

Pri klientoch s poruchou autistického spektra vzniká:

– nechuť zapájať sa do aktivít skupiny,
– odmietanie pomoci odborného personálu,
– dožadovanie sa prístupu k pochutinám a aktivitám ako napr. pozeranie televízie,
– časté dopytovanie na rovnakú vec,
– emoční nesúlad (správna emócia v zlej intenzite).

To vedie k záťažovým situáciám na personál, ktorý môže použiť dva typy terapeutických postupov. Preventívny postup sa snaží predchádzať incidentom a mnohokrát je podceňovaný.  Incidentný postup, ten rozhoduje o tom ako sa správať v priebehu incidentu a po jeho skončení.

Čo robiť keď sa niekto stále pýta na tú istú vec?
Ide o to, že klient chce mať exkluzívnu pozornosť – ide mu o rozhovor a o to aby udržal interakciu s personálom. Ako prevencia sa osvedčili „Príhodovníky“ – sú to príbehy s textom a fotkami, na ktorých sa klienti spoznávajú. Personál sa môže takouto formou klientom venovať dva krát denne po dvadsať minút, vtedy keď je klient v kľude.  Cieľom je naplnenie sociálnej potreby klienta.

Prezentácia pána lektora PhDr. Hynka Jůna, PhD.

Otázka: „Čo mám robiť keď mi klient o 11:15 rozkúsava tričko?“
Odpoveď: „O 10:30 si pozerajte Príhodovníky.“


Pri klientoch s problémovým správaním je dôležité odhadnúť o aký typ povahy sa jedná. Či ide skôr o typ s charakterovými rysmi psa, ktorý sa podriadi alebo mačky, ktorý má vlastnú hlavu a chce si robiť veci po svojom.

Ako pripraviť krízový plán?
Treba si uvedomiť, že v krízovej situácii sa rieši tu a teraz. Úlohou krízovej situácie je to aby sa skončila čo „najmenej zle.“ Ide o minimalizovanie dopadu. Krízový plán je neprenosný. Každé zariadenie musí mať svoj vlastný krízový plán, ktorý je dynamický a mení sa v čase.

V krízových situáciách je dôležité vyhodnotiť či sa do nej zapojím alebo nie. V prípade, že sa do nej zapojím, musím vedieť či dokážem klienta fyzický zvládnuť, alebo ho budem skôr odtláčať, alebo mu budem slovne dohovárať. Fyzické útoky majú svoju postupnosť, najprv klient útočí rukami, potom hlavou a nakoniec nasledujú nohy.


Nadviazanie spolupráce
Nadviazať spoluprácu s klientom sa dá dvoma spôsobmi na základe:

  • fyzického veku a
  • mentálneho veku.

Pri fyzickom veku môžeme klienta požiadať napr. pri upratovaní o spoluprácu,  previesť situáciu na humor, zapojiť sa do upratovania a vytvoriť dvoj-aktivitu, vyskúšať výmenný obchod (niečo za niečo), alebo vyvolať hádku.

Pri mentálnom veku môže ísť o odmietnutie prístupu klienta k rôznym pochutinám, odmietnutie pomoci s jedlom, zamedzenie prístupu k aktivitám, ktoré má klient rád.

Pán Jůn podotkol, že personál v mnohých zariadeniach veľmi tlačí na klienta, lebo to funguje ale ničia sa tak vzťahy. Preto je vhodné nastaviť si prijateľnú mieru tlaku kombináciou oboch prístupov.

Posledná časť workshopu bola zameraná na preventívne programy a možnosti behaviorálnej terapie.

Prezentácia pána lektora PhDr. Hynka Jůna, PhD.

Je dôležité si uvedomiť, že v behaviorálnej terapii sa žiadne ľudské správanie nevyskytuje náhodne. Každý človek sa správa takým spôsobom, ktorý z jeho pohľadu vedie najjednoduchšou cestou k požadovanému cieľu. To čo sa deje mimo incident je rovnako dôležité ako samotný incident.

Práca s ľuďmi s problémovým správaním je náročná a vyčerpávajúca. Lektor PhDr. Hynek Jůn, PhD., odovzdal svoje vedomosti a skúsenosti z praxe účastníkom workshopu. Reakcie na online stretnutie boli veľmi pozitívne a mnohých obohatili o cenné informácie.


Leave A Comment