EnglishSlovak

Do terénu nastupuje 75 komunitných pracovníkov

  • Domov
  • Do terénu nastupuje 75 komunitných pracovníkov
21 máj
0

Implementačná
agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa pilotné
zavádzanie novej pracovnej pozície komunitného pracovníka v komunitných
centrách. V rámci činnosti komunitných centier na Slovensku sa jedná o
inovatívny prvok, ktorý predstavuje jeden z nástrojov, ako podporiť
občanov žijúcich v sociálne vylúčených lokalitách. Podpora pracovnej
pozície komunitný pracovník je financovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho
fondu, z operačného programu Ľudské zdroje, na území všetkých samosprávnych
krajov SR.

Pri
aktuálnom zložení pracovných tímov v komunitných centrách na Slovensku a
požiadavkách na ich expertízu je náročné vykonávať komunitnú prácu a aplikovať
v nej komunitné prístupy. Preto je
potrebné odborne posilniť personálne kapacity novou pracovnou pozíciou komunitný  pracovník komunitného centra, pre ktorého je
v rámci národného projektu NP BOKKU  pripravený aj komplexný balík vzdelávania v komunitnej
práci.
Súčasné nastavenie pracovných pozícii v komunitných centrách je
orientované najmä na individuálnu prácu alebo prácu v skupine. Medzi
najčastejšie odborné a ďalšie činnosti komunitného centra patria najmä
aktivity individualizovaného sociálneho poradenstva (najmä v oblasti
dlhov a riešenia finančnej situácie, podpory zamestnania jednotlivcov, či
bývania jednotlivcov a rodín, aktivity edukačného charakteru určené pre
deti a mládež ako doučovanie).

Nová
pracovná pozícia komunitný pracovník, ako súčasť poskytovaných sociálnych
služieb, sa od týchto činností líši z hľadiska cieľovej skupiny, metód a do
istej miery aj základnej filozofie prístupu k spolupráci s cieľovými skupinami.
 Hlavnou náplňou práce komunitného
pracovníka je mapovanie a vyhodnocovanie potrieb a zdrojov
v lokalite a celých komunitách, nie jednotlivcov. Komunitný pracovník
má za úlohu sprevádzať občanov žijúcich v komunite procesom riešenia ich
problémov, ťažkých životných situácii a zároveň ich naučiť vedieť
definovať si svoje spoločné potreby a problémy v komunite; hľadať
v nich samých nástroj riešenia daného problému,  zdroje pomoci a prizývať iných do
spolupráce. Bližšie informácie o činnosti komunitných centier, ako aj o novozavedenej
pracovnej pozícii nájdete na webových stránkach IA MPSVR SR www.ia.gov.sk a www.bokku.gov.sk.

Ísť
cestou zvýšenia dôrazu na komunitnú prácu
je výzva, ktorú chceme rozvíjať
vo všetkých komunitách na Slovensku a zároveň je najlepšou investíciou do ľudí
samotných, ktorou je možné podporiť aktívnejší prístup celej komunity
,“ uviedol generálny riaditeľ Implementačnej
agentúry ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Andrej Svitáč.  Zavedenie novej pracovnej pozície komunitný
pracovník je efektívnym nástrojom na začlenenie jednotlivcov a rodín,
ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Správne navigovať a naučiť ľudí
v rôznych komunitách vedieť prevziať zodpovednosť za seba, rodinu
a komunitu do vlastných rúk, za intenzívnej spolupráce s komunitným
pracovníkom.

Leave A Comment