EnglishSlovak

Komunitná aktivita - Medzičilizie

  • Domov
  • Komunitná aktivita – Medzičilizie
06 máj
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s partnermi projektu Radou pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP), Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania (SÚPZ), Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA (STU Bratislava) a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovala 21.04.2021 komunitnú online aktivitu pre zástupcov Združenia obcí Medzičilizia v Trnavskom samosprávnom kraji.

Cieľom tejto aktivity bolo starostom, primátorom a zástupcom VÚC predstaviť proces budovania sociálnych služieb na komunitnej úrovni v oblasti Medzičilizia a oboznámiť ich so zariadeniami sociálnych služieb v Medveďove, Veľkom Mederi a Okoči. Trnavský samosprávny kraj v zastúpení pani Ing. Blaženy Flamíkovej vyjadril tomuto kroku veľkú podporu.

Starosta obce Okoč pán Ing. Ladislav Polák priblížil proces spolupráce s expertmi tímu NP DI PTT. Zariadenie sociálnych služieb v Okoči zasiahol v roku 2007 požiar a vznikla naliehavá situácia, ktorá viedla k deinštitucionalizácii zariadenia a vzniku komunitného bývania. Taktiež vybudovali terapeutické centrum, ktoré slúži aj obyvateľom obce a je miestom nových stretnutí.

Experti projektu, popísali proces deinštitucionalizácie, ktorej hlavným cieľom je zmena kvality života ľudí. Prijímateľov sociálnych služieb nestačí len presťahovať do komunity, ale je nutné vytvoriť komunitné sociálne služby, ktoré sú benefitom pre obec a môžu sa poskytovať aj seniorom v rámci obce.

Finančné prostriedky na tvorbu komunitných služieb sa dajú čerpať z Integrovaného regionálneho operačného program (IROP), nového operačného programu na roky 2021-2027 a Fondu obnovy, ktorého možnosť čerpania by mala byť od roku 2022.

Ľudí so zdravotným postihnutím možno zamestnávať, formou malých pracovných úväzkov v integrovaných sociálnych podnikoch. Tieto podniky, zamestnávajú ľudí s nízkou mierou kvalifikácie a s nízkym vzdelaním. Práca sa tak stáva pre ľudí so zdravotným znevýhodnením finančným zdrojom, sociálnym kontaktom a zdrojom nových vzťahov, ktoré sú pre ich lepšie začlenenie do spoločnosti nevyhnutné.

Účastníci stretnutia boli informovaní o jednej z najdôležitejších priorít Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou je budovanie sociálnych služieb na komunitnej úrovni naplánovaných na rok 2021 – 2030. Na tomto procese sa bude podieľať aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), ktoré bude podporovať deinštitucionálizáciu prostredníctvom investičných projektov a výziev realizovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Všetky prebiehajúce zmeny, ako aj pripravované legislatívne a nelegislatívne záväzné dokumenty smerujú k celkovej transformácii poskytovania sociálnych služieb smerom ku komunite, napĺňaniu potrieb jednotlivcov a podporu klientov k samostatnému životu citlivo zohľadňujúc ich schopnosti a možnosti. Slovenská republika disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami z rôznych zdrojov na dlhodobé napĺňanie tejto priority. Prítomní sa zhodli, že je potreba sa stretávať na komunitnej úrovni, realizovať podobné stretnutia aj v iných komunitách za účelom výmeny názorov a skúseností. Proces deinštitucionalizácie zahŕňa mnoho hodín plánovania, konzultácií a stretnutí, ale videli sme a z účastníkov stretnutia bolo cítiť potrebu a nutnosť transformácie.

Leave A Comment