EnglishSlovak

Vstupný informačný seminár pre tri zariadenia zapojené do 3. cyklu

  • Domov
  • Vstupný informačný seminár pre tri zariadenia zapojené do 3. cyklu
30 apr
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
(IA MPSVR SR) v spolupráci s partnermi projektu Radou pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP), Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania (SÚPZ), Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA (STU Bratislava) a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovala 26.04.2021 Vstupný informačný seminár pre zariadenia zapojené do 3. cyklu. Patria k nim Centrum sociálnych služieb Sibírka z bratislavského kraja, Zariadenie sociálnych služieb Harmónia z banskobystrického kraja a Zariadenie pre seniorov Náruč z prešovského kraja. 

Cieľom stretnutia bolo informovať zapojené zariadenia o procese deinštitucionalizácie a spôsobe tvorby transformačného plánu. Informácie o plánovaných aktivitách Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT) predstavila pani Mgr. Zuzana Konečná, manažérka metodického a koordinačného tímu.

Zapojené zariadenia, boli informované o dĺžke trvania projektu, ktorý sa realizuje v priebehu 23 mesiacov. Cieľovou skupinou sú deti a plnoleté osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby, verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb a zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore. Bol prestavený nástroj na hodnotenie pripravenosti WHO Quality Rights Toolkit, spôsob prípravy a vzdelávania, poskytovanie štátnej podpory DE – MINIMIS, metodické a konzultačné aktivity projektu.

Pán doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD., expert v oblasti sociálnych služieb za partnera RPSP, predstavil tvorbu transformačného plánu ako novú víziu práce, zmeny a opustenie stereotypov. Dotýka sa predovšetkým prijímateľov a zamestnancov. Deinštitucionalizácia nie je humanizácia, ale zmena celkového prostredia a života ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Pani PhDr. Viera Záhorcová, PhD.,
expertka v oblasti zamestnávania a aktivizácie za partnera SÚPS, predstavila nové modely práce a poradenstva pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Tie dbajú na podporu v príležitostiach.
Najlepšie aktivity sa dejú v bežne fungujúcej komunite, kde si ľudia vytvárajú nové skúsenosti vo vzťahoch, čo ich motivuje k novému bývaniu, novému spôsobu života, novej aktivite. Hlavnou filozofiou v tomto procese je nadobudnutie nezávislosti. Neexistuje legislatívna prekážka pre zamestnávanie prijímateľov sociálnych služieb.

Pani doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., expertka na tvorbu fyzického prostredia CEDA, predstavila tvorbu fyzického prostredia, v ktorom je dôležitá bezbariérovosť. Univerzálne navrhovanie zohľadňuje rôzne ľudské schopnosti a diverzity. CEDA poskytuje vzdelávanie a poradenstvo pri investičných projektoch a pri výbere nehnuteľností. Pani Rollová predstavila „Hodnotenie pripravenosti“ ako nástroj na ďalšiu spoluprácu a podklad na tvorbu transformačného tímu, aby sa dala odôvodniť potreba zmeny. Príkladom môže byť nedostatočne pripravená evakuácia, šírenie infekčných ochorení, vysoké prahy, chladné neosobné prostredie, preplnené prechodné izby.

Financovanie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude v deinštitucionalizácii pokračovať. Je to jednou z národných priorít, v ktorej sa plánuje prechod z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú a zavedenie integrovanej starostlivosti.

Leave A Comment