EnglishSlovak

Aktualizácia Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

  • Domov
  • Aktualizácia Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)
19 apr
0

Počas priebehu realizácie projektu NP TSP II boli v rámci kooperácie so zapojenými subjektami identifikované viaceré oblastí spolupráce, ktoré si vyžadovali upresnenie resp. úpravu postupov Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II (ďalej len „Príručka“). Preto IA MPSVR SR aktualizuje Príručku a jej prílohy s účinnosťou od 19. apríla 2021.

Prevedené dôležité úpravy:

  • bližšia špecifikácia predpísanej dokumentácie požadovanej od zapojených subjektov k refundácii výdavkov (napr. zapojený subjekt k žiadosti o refundáciu prikladádochádzku príslušných zamestnancov podpísanú štatutárom alebo jeho splnomocneným zástupcom  (fotokópia), v časti neoprávnené výdavky bol bližšie špecifikovaný limit výkonu práce 12hod/deň ako kumulatívne za všetky pracovné úväzky vrátane dohôd mimo pracovného pomeru;
  • výrazným spôsobom bola doplnená a obsahovo rozšírená časť Príručky týkajúca sa Monitorovania a zberu dát, vrátane usmernenia ohľadom predchádzania duplicity údajov, aké sú povinné údaje pri vypĺňaní úplnej a neúplnej karty účastníka. Boli aktualizované formuláre, ktoré slúžia pre zber monitorovacích údajov;
  • na základe skúseností s mimoriadnou pandemickou situáciou  sme upravili Postup pri realizácii výberového konania na pozície TSP/TP a OP, ktorý tvorí prílohu č.3 Príručky tak, aby v prípade potreby bolo možné realizovať výberové konanie flexibilnejšou formou;
  • bol aktualizovaný vzor zápisnice o priebehu a výsledkoch výberového konania a Oznam o výberových konaniach;
  • bola aktualizovaná príloha č. 5 Pracovný výkaz; príloha č.7 Tabuľka pre evidovanie dát účastníkov projektu a príloha č.8 Záznam o odmietnutí poskytnutia údajov 

Aktualizovaná verzia Príručky, vrátane doteraz platných verzíí, je dostupná na: https://tsp.gov.sk/category/dokumenty/

Leave A Comment