EnglishSlovak

Vzdelávanie a supervízia v rámci NP TOS

  • Domov
  • Vzdelávanie a supervízia v rámci NP TOS
17 dec
0

Vážení poskytovatelia opatrovateľskej služby zapojení do NP TOS,

premýšľate nad supervíziou alebo vzdelávaním Vašich opatrovateliek?  V rámci NP TOS – podaktivity 1.4. Vzdelávanie a supervízia máte možnosť využiť vzdelávanie pre zapojené opatrovateľky a zvýšiť tak ich kompetencie, zručnosti, skúsenosti a predovšetkým vedomosti. Opatrovateľky, ktoré sa pravidelne vzdelávajú, bývajú vo svojej práci spokojnejšie.


VZDELÁVANIE

Pre poskytovateľov OS zapojených do NP TOS podporujeme vzdelávanie pre opatrovateľky maximálne v objeme:

  • 32 hodín pre jednu opatrovateľku zamestnanú na pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas a maximálne v objeme
  • 16 hodín pre jednu opatrovateľku zamestnanú na pracovný pomer na kratší pracovný čas v rozsahu 1/2 ustanoveného týždenného pracovného času, alikvotne podľa dĺžky zapojenia subjektu do projektu.

Opatrovateľka môže využiť tieto hodiny napríklad na štyri osemhodinové kurzy, alebo niekoľko kratších kurzov, prípadne na jedno či dve dlhšie – komplexnejšie vzdelávania.

Okruhy tém v rámci ktorých sa môžu opatrovateľky vzdelávať:

Rozvoj zručností opatrovateľky (metódy a techniky opatrovania)

  • rozvoj jemnej motoriky u klienta; práca nespolupracujúcim klientom; práca s klientom v paliatívnom štádiu; práca s klientom s demenciou; špecifiká starostlivosti o klienta s ťažkým zdravotným postihnutím; práca s imobilným klientom, s klientom trvalo pripútaným na lôžko; kinestetika – koncept a využitie v praxi; nárok, využitie a používanie kompenzačných pomôcok; prvá pomoc; orientácia v pracovnoprávnych a obdobných vzťahoch uplatniteľných v profesijnom živote opatrovateľa (napr. základy zákonníka práce – práva a povinnosti zamestnanca, základy zákona o sociálnych službách).

Rozvoj komunikačných zručností opatrovateľky

  • komunikačné zručnosti vo vzťahu ku klientovi a rodinným príslušníkom/ Efektívna komunikácia s rodinou; komunikačné metódy a techniky s agresívnym klientom, manipulatívnym klientom, depresívnym klientom; verbálna a neverbálna komunikácia a jej význam v riešení konfliktov;

Rozvoj osobnostných zručností opatrovateľky

  • Tematické zameranie kurzov: napr. konfliktné situácie, krízové situácie – prevencia a riešenia; typológia osobnosti pre zlepšenie vzťahu medzi opatrovateľom a klientom; asertivita a jej uplatnenie v praxi; manipulácia zo strany klienta, manipulácia zo strany opatrovateľa – prevencia a riešenia; syndróm vyhorenia – prevencia, psychohygiena; validácia;

SUPERVÍZIA

V sociálnych službách, aj v pracovnej pozícii opatrovateliek, je častým problémom syndróm vyhorenia, ktorý môže práve supervízia čiastočne odstrániť a priamo tým zamedziť vysokej fluktuácii opatrovateliek. Supervízia je priamym nástrojom pre zlepšovanie práce s klientom sociálnych služieb a profesijným nástrojom rastu pracovníka/ opatrovateľky za účelom zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby.

V rámci NP TOS je supervízia podporovaná maximálne v objeme:

  • 8 hodín  pre jednu opatrovateľku zamestnanú na pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas, alikvotne podľa dĺžky zapojenia subjektu do projektu.
  • 4 hodín pre opatrovateľky zamestnané na pracovný pomer na kratší pracovný čas v rozsahu 1/2 ustanoveného týždenného pracovného času

Supervízia pre vaše opatrovateľky môže byť buď individuálna, alebo skupinová. Záleží od aktuálnych potrieb a organizačných možností.

Supervízia môže byť zabezpečená len supervízorom, ktorý má doklad o úspešnom absolvovaní odbornej akreditovanej prípravy supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce v rozsahu najmenej 240 hodín.


AKO NA TO?

Vzdelávanie si vyberie a zabezpečí priamo obec podľa momentálnej potreby.

Vzdelávanie môže byť zamerané na vyššie uvedené odborné témy, ktoré bezprostredne súvisia s výkonom opatrovateľskej služby. Pri výbere obsahu vzdelávania poskytne IA MPSVR SR každému poskytovateľovi metodickú podporu.

Podrobné informácie o postupe pri zabezpečení vzdelávania a supervízie nájdete v našej aktuálne platnej Príručke pre spolupracujúce subjekty, verzia 2.1  kapitole 8 – Verejné obstarávanie na vzdelávanie a supervíziu, alebo nás jednoducho kontaktujte telefonicky, alebo e-mailom. Kontakty na celý projektový tým nájdete TU

Ďakujeme.

Leave A Comment