EnglishSlovak

Ukončenie rozpočtového roka 2020

  • Domov
  • Ukončenie rozpočtového roka 2020
12 nov
0

V nadväznosti na metodické
usmernenie MF SR č. 2/2009–U „Usmernenie k postupu financovania projektov
štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné
hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“
(aktualizácia č.3.1) účinné od 27.10.2017, Vám oznamujeme hraničné termíny pre
podávanie žiadostí o platbu na odbor platobnej jednotky za OP Ľudské
zdroje.

Žiadosť o platbu

Platobná jednotka vykoná:

–      
zostavenie záverečnej súhrnnej žiadosti o platbu  dňa 4.12.2020, z tohto dôvodu je
potrebné zo strany RO/SO predložiť žiadosti o platbu na platobnú jednotku do
27.11.2020 

–      
rezerváciu ŽoP na poskytnutie zálohovej platby
v termíne do 10.12.2020, žiadosti o poskytnutie zálohovej platby  žiadame predložiť RO na platobnú jednotku
najneskôr do 04.12.2020 

Vysporiadanie finančných vzťahov a vrátenie finančných prostriedkov

Žiadame Vás o dôsledné dodržiavanie termínov pre zasielanie finančných
prostriedkov na účty platobnej jednotky MPSVR S
R (nezrovnalosti, vratky,
nezúčtovanej zálohovej platby, úroky a výnosy), nakoľko na základe
uvedeného usmernenia je platobná jednotka v spolupráci
s SO povinná zabezpečiť vysporiadanie všetkých mylne prijatých platieb
resp. neidentifikovaných prijatých platieb, ktoré sa evidujú v systéme
ISUF, tzn. vysporiadať a preúčtovať všetky kreditné operácie na účtoch
Štátnej pokladnice do 18.12.2020. Z tohto dôvodu
je potrebné vrátiť finančné prostriedky najneskôr do 30.11.2020.

Ak sa platba neidentifikuje do 31.12.2020 finančné prostriedky na konci
rozpočtového roku prepadnú a stanú sa príjmom štátneho rozpočtu SR.

Leave A Comment