EnglishSlovak

Informačné semináre NP DI PTT - 3.cyklus

  • Domov
  • Informačné semináre NP DI PTT – 3.cyklus
27 okt
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spustila koncom augusta možnosť predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (ďalej len „NP DI PTT„). V tomto už 3. cykle mali šancu všetky zariadenia sociálnych služieb, ktoré neuspeli v predchádzajúcich cykloch alebo aj tie, ktoré sa v predchádzajúcich kolách nestihli prihlásiť. 

Infosemináre NP DI PTT prezenčne aj online

Implementačná agentúra MPSVR SR chcela byť nápomocná pre všetkých prípadných záujemcov a v mesiacoch september a október zrealizovala informačné semináre pre všetky samosprávne kraje na Slovensku. Prezenčne sa uskutočnili v Bratislave, Žiline a v Nitre. Informačné semináre pre Bratislavský a Trnavský kraj boli organizované spoločne v Bratislave. Vzhľadom k zhoršeniu pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 sa museli aj semináre prispôsobiť opatreniam, a tak informačné semináre pre Košický, Prešovský, Banskobystrický a Trenčiansky kraj prebiehali online formou, prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Časť informačných seminárov NP DI PTT prebiehala aj online formou.
Časť informačných seminárov NP DI PTT prebiehala aj online formou.
Cieľ informačných seminárov

Cieľom informačných seminárov bolo poskytnúť základné informácie o procese deinštitucionalizácie a aktivitách národného projektu NP DI PTT. Boli vysvetlené podmienky účasti zariadení sociálnych služieb v projekte a zodpovedané otázky týkajúce sa tohto procesu. Jednou takou otázkou bolo, či transformácia sociálnych služieb znamená zánik a rušenie služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím. V procese deinštitucionalizácie však nejde o zrušenie sociálnych služieb, ale o zmenu spôsobu, podmienok a zvýšenie kvality ich poskytovania.

Súčasťou procesu deinštitucionalizácie je zakladanie nových a rozširovanie už existujúcich služieb, ktoré podporujú ľudí so zdravotným postihnutím žiť nezávislý život v rámci komunity. Dôležité je si uvedomiť, že s adekvátne poskytnutou podporou môže žiť každý človek nezávislý život v komunite. Usporiadanie takýchto informačných seminárov pomôže objasniť problematiku DI, ale poskytuje aj priestor pre zodpovedanie konkrétnych otázok od potenciálnych záujemcov.

Účastníci informačného seminára v Žiline.
Informačný seminár v Žiline prebehol dňa 17.09.2020. v Informačno- poradenskom centre.

Význam realizovania informačných seminárov zhodnotil projektový manažér NP DI PTT Stanislav Bruna: „Informačné semináre sú pre nás dôležité, nakoľko máme možnosť zariadenia, zriaďovateľov, ale aj obce informovať o čom deinštitucionalizácia je, ako a prečo prebieha. Na druhej strane získavame spätnú väzbu z územia a odpovedáme na otázky. Deinštitucionalizácia je zmena v spôsobe a kvalite poskytovania sociálnych služieb a my spolu s partnermi ponúkame možnosť ako to začať.“ 

Informačný seminár pre Bratislavský a Trnavský kraj sa konal 04.09.2020 v Bratislave.
Informačný seminár pre Bratislavský a Trnavský kraj sa konal 04.09.2020 v Bratislave.
Snímka obrazovky - video prezentácia  PhDr. Miroslava Cangár, PhD. - experta projektu NP DI PTT pre deinštitucionalizáciu počas online informačného seminára pre Banskobystrický kraj.
Video prezentácia PhDr. Miroslava Cangára, PhD. – experta projektu NP DI PTT pre deinštitucionalizáciu počas online informačného seminára pre Banskobystrický kraj.

Leave A Comment