EnglishSlovak

Zmena č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

  • Domov
  • Zmena č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
27 máj
0

IA MPSVR SR si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01  „Podpora pracovných miest“ (ďalej len „výzva“), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente „Zmena č. 3 OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01“.
 
Zmenou č. 3, s primeranou úpravou príslušných častí výzvy, je dotknutá oblasť:

  • zmena alokácie v časti výzvy 1.3

Zdôvodnenie:

Vykonanou zmenou, t.j. znížením
alokácie  finančných prostriedkov za
zdroje EÚ vyčlenených na výzvu riadiaci orgán pre OP ĽZ reaguje na vzniknutú
mimoriadnu situáciu v súvislosti
so šírením pandémie koronavírus a presúva voľné finančné prostriedky  na zmiernenie negatívnych
ekonomických dopadov na zamestnanosť práve v dôsledku rozšírenia ochorenia
COVID-19.

Touto zmenou
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre operačný
program Ľudské zdroje, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č.
292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o
príspevku EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu
podmienok poskytnutia príspevku.

Táto zmena výzvy je účinná od 27.05.2020.

 

Znenie výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 (PDF, 1314 kB)

Znenie výzvy so sledovaním zmien OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 (PDF, 1226 kB)

Zmena č.3 (PDF, 184 kB)

 


 

Leave A Comment