EnglishSlovak

Hygienické a preventívne opatrenia pri realizácii činností KC/NDC/NSSDR

 • Domov
 • Hygienické a preventívne opatrenia pri realizácii činností KC/NDC/NSSDR
26 máj
0

Účinnosť od 1. júna 2020

V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení zo strany Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) zo dňa 20.5.2020 dávame do pozornosti nasledovné hygienické a preventívne opatrenia pri realizácii činností komunitných, nízko prahových centier, ako i nízko prahovej sociálnej služby pre deti a rodinu v rámci zapojených subjektov NP BOKKÚ:

 • Na všetkých vstupoch musí byť viditeľne umiestnený oznam o povinnosti dodržiavať konkrétne hygienické a preventívnych opatrenia zo strany poskytovateľa KC/NDC/NSSDR;
 • Pri vstupe do budovy umiestniť oznamy o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii;
 • Poskytovateľovi KC/NDC/NSSDR sa odporúča vytvoriť na vstupe do KC/NDC/NSSDR priestor pre výkon skríningu, t. j. filter[1] pred vstupom do KC/NDC/NSSDR. V prípade, ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia je potrebné usmerniť prijímateľa sociálnej služby, aby telefonicky kontaktoval svojho ošetrujúceho lekára;
 • Prijímatelia sociálnej služby s pozitívnou cestovateľskou anamnézou by mali KC/NDC/NSSDR kontaktovať predovšetkým telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, resp. prostredníctvom  sociálnych sietí;
 • Poskytovateľovi KC/NDC/NSSDR sa odporúča zadefinovať pohyb užívateľov sociálnych služieb po KC/NDC/NSSDR pre účely realizácie jedn. aktivít (uvedenú informáciu zverejniť na vstupe do KC/NDC/NSSDR);
 • Pri zabezpečovaní realizácie individuálnych aktivít/skupinových/komunitných aktivít[2] v zmysle Príručky pre zapojené subjekty[3], je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:
  • Všetci poskytovatelia sociálnych služieb (odborný garant KC, odborný pracovník KC, pracovník KC), pohybujúci sa v priestoroch KC/NDC/NSSDR, počas poskytovania odborných činností resp. iných činností, sú povinní mať nasadenú ochranu horných dýchacích ciest (rúško, šál a pod.). V prípade špecifických aktivít je potrebné mať aj ochranné rukavice ,resp. ochranný odev,
  • Všetci prijímatelia sociálnych služieb, pohybujúci sa v priestoroch KC/NDC/NSSDR, počas poskytovania odborných činností resp. iných činností, sú povinní mať nasadenú ochranu horných dýchacích ciest (rúško, šál a pod.). Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do dvoch rokov, osoby so závažnou poruchou autistického spektra. V prípade špecifických aktivít (napr. varenie) je potrebné mať aj ochranné rukavice,
  • Zaistenie pri vstupe do KC/NDC/NSSDR dávkovačov na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk. Pri vchode do prevádzky KC/NDC/NSSDR aplikovať dezinfekciu na ruky,
  • Pri účasti na skupinovej aktivite a pri príchode a odchode z priestorov skupinovej aktivity (napr. KC/NDC/NSSDR) zabezpečiť dodržiavanie rozstupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  • Dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky a pod.,
  • Pravidelné umývanie rúk mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov; znefunkčniť sušiče rúk (v prípade ak nimi Poskytovateľ disponuje),
  • Tam, kde je to možné ponechať otvorené dvere, aby sa predišlo dotýkaniu kľučky dverí.
  • Po každom užívateľovi sociálnych služieb, resp. inej aktivite sa musia dezinfikovať stoly a stoličky, kľučky, predmety a iné kontaktné plochy,
  • Pravidelne dezinfikovať priestory KC na dennej báze, pričom na zvýšené zabezpečenie hygieny je potrebné využiť možnosť sanitárneho dňa, resp. poldňa na týždennej báze[4],
  • Zabezpečiť evidenciu prevedenia dezinfekcie povrchov a pomôcok, s ktorými prišli prijímatelia sociálnych služieb do styku s presným dátumom a časom vykonania dezinfekcie ako aj názvu použitého dezinfekčného prostriedku,
  • Zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
  • V rámci exteriéru majú všetci prijímatelia sociálnych služieb, ako i zamestnanci KC/NDC/NSSDR povinnosť mať nasadenú ochranu horných dýchacích ciest, v prípade, ak vzdialenosť ich kontaktu je menšia ako 5 metrov (rúško, šál a pod.).
 • Povinnosti týkajúce individuálnych aktivít/skupinových/komunitných aktivít sa uplatňujú obdobne aj pri poskytovaní individuálneho poradenstva, resp. skupinového poradenstva; 
 • K vyššie uvedeným aktivitám je potrebné prispôsobiť harmonogram činností KC/NDC/NSSDR, aktivity naplánovať so zreteľom na počet užívateľov sociálnej služby v jednom čase v KC/NDC/NSSDR a primeraným spôsobom o tom informovať cieľovú skupinu KC/NDC/NSSDR;
 • Poskytovateľ KC/NDC/NSSDR je aj naďalej povinný sledovať webovú stránku ÚVZ SR a usmernia hlavného hygienika;

Odporúčania:

 • Odporúča sa zabezpečiť, aby v rovnakom čase kapacitu priestoru využívali najmä osoby z cieľovej skupiny, ktoré sa navzájom poznajú (k ich sociálnemu kontaktu dochádza aj v iných kontextoch);
 • Odporúča sa prispôsobiť organizáciu priestorov (stoly, stoličky…) v súvislosti s nariadením  Úradu verejného zdravotníctva; 
 • Odporúča sa organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšinu času tráviť vonku, či v priľahlom exteriéri KC/NDC/NSSDR;
 • Odporúča sa v priestoroch KC/NDC/NSSDR nepoužívať klimatizačné zariadenia a ventilátory;
 • Odporúča sa znázorniť piktogramami v priestoroch KC/NDC/NSSDR jednotlivé opatrenia respiračnej etikety (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávanie si rúk, spôsob a dĺžku umývania rúk a pod.);

[1]Skríning môže zahŕňať aj meranie teploty,  dezinfekcia rúk, ochranné rúško, dopytovanie sa o zdravotnom stave, prípadnom karanténnom opatrení a pod.

[2]Maximálna kapacita osôb pre zabezpečenie opatrení je – v interiéri 15m2 na 1 osobu, pokiaľ usmernenia hlavného hygienika SR o maximálnom počte osôb na m2 neurčia inak.  Maximálny počet osôb pre aktivity v exteriéri je 100. 

[3]Odporúčanie týkajúce sa frekvencie realizácie skupinových aktivít, v zmysle prílohy č. 5 Príručky pre zapojené subjekty, sa mení na toto obdobie nasledovne: frekvencia -> podľa potrieb Poskytovateľa KC/NDC/NSSDR;

[4] V rámci uvedenej aktivity je potrebné maximalizovať úsilie smerom k zabezpečeniu skupinových aktivít napr. v exteriéry, resp. v prípade potreby individuálneho poradenstva, podľa dostupných podmienok.

Leave A Comment