EnglishSlovak

Odporúčaná literatúra dostupná online

  • Domov
  • Odporúčaná literatúra dostupná online
19 máj
0

Adam, P. et al. (2018). Štandardy NDC (nízkoprahových denných centier). Bratislava: IA MPSVR. Dostupné on-line: https://www.ia.gov.sk/npkiku/data/files/np_kiku/dokumenty/Metodiky%202018%20ISBN/Standardy%20NDC%20brozura%20Jun2018%20FINAL.pdf (formát PDF, 471 kB)


Bartoš, R. et al. (2018). Štandardy NSSDR (nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu). Bratislava: IA MPSVR. Dostupné on-line:

https://www.ia.gov.sk/npkiku/data/files/np_kiku/dokumenty/Metodiky%202018%20ISBN/Standardy%20NSSDR%202018%20FINAL.pdf formát PDF, 561)


Brichtová, L., Repková, K. (2014) Sociálne služby: zacielené na kvalitu. Bratislava: IVPR. ISBN 978-80-7138-138-9. Dostupné on-line:

http://www.ceit.sk/IVPR/images/pdf/2014/socialne_sluzby_kvalita.pdf


Brichtová, L. et al. (2015) Riadenie a manažment prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Bratislava: IA MPSVR SR. ISBN 978-80-970110-7-9. Dostupné on-line:

https://www.ia.gov.sk/data/files/np_di/publikacie/Riadenie_a_manazment_prechodu_z_institucionalnej_na_komunitnu_starostlivost.pdf


Cangár, M., Krupa, S. (2015) Význam podmienok kvality sociálnych služieb v procese transformácie a deinštitucionalizácie. Bratislava: IA MPSVR SR. ISBN 978-80-89837-00-7. Dostupné on-line:

https://www.ia.gov.sk/data/files/np_di/publikacie/Vyznam_podmienok_kvality__socialnych_sluzieb_v_procese_transformacie_a_deinstitucionalizacie.pdf


Čerešníková, M. et al. (2018). Štandardy komunitných centier. Bratislava: IA MPSVR SR. Dostupné on-line: https://www.ia.gov.sk/npkiku//data/files/np_kiku/dokumenty/Standardy%20komunitnych%20centier%20brozura%20ISBN.pdf


Dobrovoľný európsky rámec pre kvalitu sociálnych služieb (2010) Brusel: Výbor pre sociálnu ochranu. Dostupné on-line:

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SK&f=ST%2016319%202010%20INIT


Kocman, D., Paleček, J. (2013) Formalismus a inspekce kvality sociálních služeb. Praha: Centrum pro výzkum a inovaci v sociálních službách. Dostupné on-line:

http://www.kvalitavpraxi.cz/res/archive/025/002854.pdf?seek=1403007045


Kocman, D. (2016)  Kto (ne)potřebuje revizi standardů kvality? Praha: Individuální projekt MPSV: Inovace systému kvality sociálních služeb. Dostupné on-line:

https://www.kvalitavpraxi.cz/res/archive/025/002861.pdf?seek=1403177144


Ondrušová, E., Pružinská, J. (2015). Štandardy terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách. Bratislava: IA ZaSI MPSVR SR. Dostupné on-line:

https://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/np_tsp/prilohy_oznamenia/Priloha_8_Oznamenia_Standardy_TSPaTP.pdf


Rámec kvality pre služby všeobecného záujmu v Európe (2011). Brusel: EK. Dostupné on-line: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/medzinarodna-spolupraca/europska-unia/strategie-europskej-unie/kom_2011_900.pdf


Repková, K. (2012) Sociálne služby v kontexte komunálnej sociálnej politiky. Bratislava: IVPR. ISBN 978-80-7138-135-8. Dostupné on-line:

http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/2012/socialne_sluzby_v_kontexte_komunalnej_socialnej_politiky.pdf


Repková, K. (ed.) (2015) Implementácia podmienok kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb – metodické východiská. Bratislava: IVPR. Dostupné on-line:

http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/Repkova/repkova_implementacia_podmienok_kvality_2015.pdf


Repková, K. (2016a) Hodnotenie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb – metodické východiská (návrh). Bratislava: IVPR. Dostupné on-line:

http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2016/Repkova/repkova_hodnotenie_podmienok_kvality.pdf


Repková, K. (2016b) Kvalita v kontexte transformácie sociálnych služieb. Bratislava: IVPR. ISBN 978-80-7138-146-4. Dostupné on-line:

http://www.ceit.sk/IVPR/images/pdf/2016/socialne_sluzby_web.pdf


Repková, K. (2017) Sociálne služby – podpora zmysluplnej každodennosti v ľudsko-právnej perspektíve. Bratislava: IVPR. ISBN 978-80-7138-151-8. Dostupné on-line:

http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/2017/kniha_socialne_sluzby_podpora_zmysluplnej_kazdodennosti.pdf


Repková, K. (2019a). Zavádzanie podmienok kvality sociálnych služieb – prieskum stavu implementácie u poskytovateľov sociálnych služieb. Bratislava: IVPR. Dostupné on-line: https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2019/Repkova/zavadzanie_podmienok_kvality_socialnych_sluzieb_repkova_2019.pdf

Leave A Comment