EnglishSlovak

Milí čitatelia, priatelia a partneri,

  • Domov
  • Milí čitatelia, priatelia a partneri,
27 apr
0

súčasná situácia týkajúca sa testovania obyvateľov rómskych osád na prítomnosť koronavírusu  dôrazne poukazuje na potrebu účinnej pomoci a podpory zo strany všetkých zainteresovaných strán, v ohrozených lokalitách. Aj vďaka tomu, si v týchto mimoriadnych chvíľach, spoločnosť uvedomuje potrebnosť všetkých pomáhajúcich profesií vrátane komunitných, nízko prahových centier a nízko prahovej sociálnej služby pre deti a rodinu. Tie sa do tejto aktivity zapojili s odhodlaním pomôcť ohrozeným lokalitám a ak im táto pomoc na jej konci prinesie úprimné ďakujem zo strany tých najzraniteľnejších, bude to pre nich, tá najväčšia odmena.

V rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni, kde pôsobí 83  komunitných, nízko prahových centier a nízko prahovej sociálnej služby pre deti a rodinu v ohrozených lokalitách, bolo aktuálne zapojených do testovania 16 lokalít s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít[1]. Aj napriek neistým podmienkam a turbulentným zmenám, ktoré denne prináša terén, pracovníci komunitných a nízko prahových centier flexibilne reagujú a zapájajú sa do pomoci a podpory najviac ohrozených ľudí z marginalizovaných rómskych komunít pri testovaní .

A ako zatiaľ vyzerá ich pomoc v praxi?

S ohľadom na personálne a materiálne možnosti pomáhajú subjekty v jednotlivých lokalitách informovať komunity o testovaní a poskytujú súčinnosť pri zabezpečovaní účasti obyvateľov na testovaní, iní  zasa poskytli svoje priestory na testovanie a odborné kapacity na zmierňovanie napätia, v tejto situácii. Úspešnou aktivitou z ich strany bolo aj zapájanie sa do členstva krízových štábov, kde môžu maximalizovať úsilie smerom k tvorbe postupov, ktoré zabezpečia pokojnejší priebeh testovania. A v rámci niektorých lokalít, v záujme predchádzania šíreniu vírusu a tiež  pod rúškom gesta spolupatričnosti, prejavili zamestnanci zapojených subjektov iniciatívu a nechali sa otestovať na COVID19 spolu s obyvateľmi lokality.

Aj týmito aktivitami, nám naši pracovníci, radi by sme zdôraznili „tiež z prvej línie“ potvrdzujú svoju dôležitosť a nenahraditeľnosť, v najviac ohrozených lokalitách, veríme, že si to táto spoločnosť uvedomuje.

Za nás môžeme s istotou konštatovať, že na ich prácu sme patrične hrdí a za všetky tieto aktivity im ďakujeme….to je to minimum, čo môžeme pre nich teraz urobiť.

Tím NP BOKKU

Leave A Comment