EnglishSlovak

Informácia pre subjekty zapojené do národných projektov IA MPSVR SR

  • Domov
  • Informácia pre subjekty zapojené do národných projektov IA MPSVR SR
25 mar
0

Dňa 12.3.2020 vyhlásila vláda Slovenskej republiky na Slovensku mimoriadnu situáciu v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus). Dňa 15.3.2020 vláda SR vyhlásila núdzový stav pre oblasť zdravotníctva. V záujme minimalizácie negatívnych dopadov, vyplývajúcich zo šírenia pandémie koronavírusu, zverejňujeme nasledovné odporúčanie pre účely správneho posudzovania oprávnenosti výdavkov. V tomto usmernení nie je z objektívnych dôvodov možné obsiahnuť všetky situácie, ktoré je, resp. potenciálne bude potrebné riešiť, a preto je potrebné sa  riadiť všeobecnými usmerneniami príslušných orgánov krízového riadenia (vláda SR, resp. Ústredný krízový štáb, orgány CO príslušných Okresných úradov ) a štátneho zdravotného dozoru (Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho regionálne zložky, Kancelária hlavného hygienika SR), vydanými v súvislosti s touto krízovou situáciou a špecifikami zamestnávateľa s dôrazom na lokality, v ktorých sa nachádza sídlo konkrétneho zamestnávateľského subjektu.

Zároveň Vám odporúčame, priebežne sledovať webové stránky MPSVR SR a IA MPSVR SR, na ktorých budú priebežne zverejňované aktuálne informácie, k postupom pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s prevenciou a riešením nebezpečenstva šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV).

V súvislosti s projektami, ktoré sú podporované z OP ĽZ prostredníctvom IA MPSVR SR, zameranými na cieľové referenčné skupiny, ohrozené sociálnym vylúčením, dezintegráciou alebo inou formou sociálnej exklúzie, je nevyhnutné si uvedomiť, pretrvávajúcu potrebnosť poskytovať pomoc v maximálnom rozsahu v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v SR, a to za súčasného rešpektovania opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ďalších príslušných relevantných orgánov verejnej moci. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, pred aplikáciou nižšie uvedených opatrení, o maximalizáciu úsilia, smerom k naplneniu tohto cieľa.

Pred aplikáciou § 142 ods. 3 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ZP), odporúčame  dôkladne preskúmať všetky možnosti zabezpečiť výkon, t. j. vlastné plnenie príslušnej zmluvy o spolupráci (konkrétneho subjektu s IA MPSVR SR) v súlade s nastavenými podmienkami príslušného národného projektu, t. j. ide o nasledovné opatrenia:

  • ospravedlnená neprítomnosť v práci – postupuje sa na základe ustanovenia Zákonníka práce v platnom znení (ďalej aj „Zákonník práce“ alebo „ZP“) o dôležitých osobných prekážkach v práci (§ 141 ods. 1 ZP), kde zamestnávateľ ospravedlňuje neprítomnosť zamestnanca v práci z konkrétnych dôvodov. Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti v prípade karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy. Za tento čas nepatrí zamestnancovi  od zamestnávateľa náhrada mzdy.
  • práca z domu – zamestnávateľ a zamestnanec majú možnosť dohodnúť sa na dočasnom výkone práce z bydliska zamestnanca – ide o možnosť, ktorú ZP zmieňuje v ustanovení § 52 ods. 5. V prípade, ak pracovná zmluva takéto miesto výkonu práce neobsahuje, mala by sa dojednať jej zmena (a to vo forme Dodatku k pracovnej zmluve podľa § 54 ZP). Ak je zamestnanec už v izolácii doma (s cieľom, aby sa predišlo šíreniu ochorenia COVID-19), prípadne ak nie je zmenu zmluvných podmienok možné vykonať písomne, je dôležité túto skutočnosť zdokumentovať iným preukázateľným spôsobom, napr. e-mail. Práca z domu sa nemusí použiť len u zamestnancov, kde je určité riziko, že už mohli byť nakazení alebo ktorí sú už v izolácii, ale aj s cieľom zníženia počtu zamestnancov v práci – napr. za účelom zvýšenia ochrany zamestnancov, ktorí dochádzajú z väčších vzdialeností a používajú hromadné dopravné prostriedky, s cieľom ochrany zamestnancov, ktorí sa starajú o staršie osoby, pre kategóriu zamestnancov so zodpovednosťou za rodinu, starajúcich sa o deti; ak sú zatvorené školy, pre zamestnancov na pracoviskách „open space“, kde je vyššia koncentrácia osôb na jednom pracovisku, a pod. 
  • čerpanie dovolenky – zamestnávateľ môže určiť čerpanie dovolenky zamestnancovi len za podmienok, ustanovených Zákonníkom práce (§ 100 a nasl. ZP). Podľa § 111 ods. 1 Zákonníka práce je pri určovaní dovolenky potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Podľa § 111 ods. 4 Zákonníka práce čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca. V prípade aktuálnej situácie – núdzového stavu v SR, odôvodneného nutnosťou prevencie šírenia COVID-19, ide nepochybne o výnimočnú situáciu.
  • čerpanie náhradného voľna – ak má zamestnanec nevyčerpané náhradné voľno, do úvahy pripadá aj určenie čerpania náhradného voľna (podmienky viď. § 121 a § 122 Zákonníka práce ).
  • ďalšie prekážky v práci na strane zamestnanca – podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi aj pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr.
  • nepridelenie/neprideľovanie práce zamestnancovi – prekážka v práci na strane zamestnávateľa – v osobitnom prípade, ako je zabránenie šírenia koronavírusu  COVID-19, nemusí zamestnávateľ rizikovým zamestnancom  (napr. suspektným prípadom, t. j. osobám,  podozrivým z nákazy- pozn.)  umožniť výkon práce na pracovisku s cieľom prevencie. V tomto prípade patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku (§ 142 ods. 3 Zákonníka práce). Ide teda o prípad, ak zamestnanec mal naplánované zmeny a zamestnávateľ mu oznámi, že mu prácu nepridelí. Zákonník práce neobsahuje časové obmedzenie trvania tejto prekážky v práci, a teda je na vlastnom rozhodnutí zamestnávateľa, v akom rozsahu toto opatrenie v takomto konkrétnom prípade použije.

Leave A Comment