EnglishSlovak

Odporúčané činnosti pre pracovníkov v KC/NDC/NSSDR (odborný garant, odborný pracovník, pracovník), v rámci krízových opatrení

 • Domov
 • Odporúčané činnosti pre pracovníkov v KC/NDC/NSSDR (odborný garant, odborný pracovník, pracovník), v rámci krízových opatrení
19 mar
0

Činnosti[1] pre pracovníkov v KC/NDC/NSSDR(odborný garant, odborný pracovník, pracovník), v rámci krízových opatrení.

 • priebežné mapovanie aktuálnej situácie v komunitách, akým iným -primeraným spôsobom (komunikačným kanálom napr. internet (fb, youtube, linkedin), televízia, rozhlas, obecný rozhlas, telefonický kontakt, megafón, resp. iné), okrem osobného kontaktu, je možné osloviť cieľovú skupinu s cieľom šírenia preventívnych opatrení k šíreniu COVID-19, resp. zabezpečenia realizácie aktivít pre výkon KC/NDC/NSSDR;
 • na vchodových dverách zverejniť informáciu, akým spôsobom zabezpečia zamestnanci KC/NDC/NSSDR výkon sociálnych služieb;
 • zabezpečovať sociálne poradenstvo, resp. inúindividuálnu intervenciu, za predpokladu dodržania podmienok bezpečnosti pri práci:
  • mať osobné ochranné pracovné prostriedky a dezinfekciu, dodržať primeraný odstup min. 2 metre od osoby;
  • zabezpečiť základný skríning – meranie teploty;
  • dotazovať saklienta KC/NDC/NSSDRči nemá ďalšie príznaky choroby (kašeľ, dýchavičnosť a pod.);
 • ďalej postupovať podľa https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mz-sr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf
 • v spolupráci s inými relevantnými aktérmi (napr. TSP, asistenti osvety zdravia), identifikovať aktuálne problémy v komunite a hľadať možnosti svojpomocného riešenia identifikovaných problémov (napríklad svojpomocné zabezpečenie ochranných pomôcok – rúška, dezinfekčné prostriedky, ochranné štíty a pod. pre cieľovú skupinu spolu s praktickým návodom na používanie týchto ochranných pomôcok; napríklad aj obrázkovou formou);
 • v spolupráci s inými relevantnými aktérmi (napr. TSP, asistenti osvety zdravia) poskytovanie praktických informácií a návodov na riešene vzniknutých situácií v domácnostiach,
 • spolupracovať s obecným úradom či mestskou políciou, (napríklad aj ako súčasť krízového tímu), poskytovať im relevantné informácie,
 • zabezpečovať distribúciu informácií do komunity primeraným spôsobom;
 • zabezpečovať realizáciu aktivít (vzdelávacích, rozvojových resp. záujmových) pre deti a dospelých primeraným spôsobom;
 • sledovať aktuálnu situáciu – nariadenie krízového štábu a ministerstiev, RÚVZ a iných relevantných subjektov vrátane informačných kanálov, ;
 • vykonávať mapovanie a informovanie o fungujúcich inštitúciách v lokalite, okrese…. (napr.: lekári, UPSVAR, autobusy-vlaky, potraviny…)primeraným spôsobom, zverejniť úradné hodiny verejných inštitúcií, otváracie hodiny potravín, upravené odchody autobusov/vlakov a pod. na vchodových dverách KC/NDC/NSSDR;
 • spolupracovať pri zabezpečovaní dostupnosti hygienických potrieb, potravín a podobne,
 • zabezpečovať preventívne prístupy a postupy pri manažmente podozrivých a potvrdených prípadov u klientov sociálnych služieb vo vzťahu ku koronavírusu COVID-19 v zmysle záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV):

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mz-sr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf

 • zabezpečovať dezinfekciu priestorov KC/NDC/NSSDR denne (pred začatím pracovnej doby, po prestávke a denných pracovných činnostiach a po skončení pracovnej doby);
 • vykonávať štúdium odborných materiálov súvisiacich s výkonom KC/NDC/NSSDR;
 • viesť evidenciu užívateľov sociálnych služieb, monitorovať a zhodnocovať vykonávané aktivity KC/NDC/NSSDR;
 • zabezpečovať ďalšie činnosti v zmysle potrieb lokality;

Vyššie uvedené činnosti, môže poskytovateľ KC/NDC/NSSDR, v tejto mimoriadnej situácii, realizovať ambulantnou, terénnou formou podľa registrácie sociálnej služby. Zavedenie výkonu práce z domu je individuálnym prístupom zo strany jednotlivých zamestnávateľov v zmysle jeho organizačných usmernení. Pokiaľ by sa takáto forma výkonu práce mala realizovať, je možné ju realizovať v kontexte výkonu administratívnych činností resp. iných činností, t. j. nie priamym výkonom sociálnych služieb.


[1] V rámci navrhovaných činnosti sa IA MPSVR SR inšpirovala aj materiálom – Krízový režim pre pracovníkov KC, organizácie – Človek v ohrození.

Leave A Comment