EnglishSlovak

Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni v - 2.kolo

  • Domov
  • Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni v – 2.kolo
24 feb
0

2. Kolo

Dátum vyhlásenia: 18.12.2019

Dátum uzávierky kola: 21. 01. 2020

Na celom území SR platí, že v rámci NP BOKKÚ môže byť podporených 100 Poskytovateľov, ktorí majú v zmysle § 62 až § 66 zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) zaregistrovanú jednu z nasledovných sociálnych služieb:

a) Komunitné centrum (§ 24d) – ďalej KC;

alebo

b) Nízko prahové denné centrum (§ 24b) – ďalej NDC;

alebo

c) Nízko prahová sociálna služba pre deti a rodinu (§ 28) – ďalej NSSDR;

a to v nasledovnom zastúpení: 89 Poskytovateľov z menej rozvinutých regiónov a 11 Poskytovateľov z viac rozvinutého regiónu, pričom  bude podporených 16 Poskytovateľov NDC/NSSDR a 84 Poskytovateľov KC.

V rámci 2. kola bolo celkovo písomne podaných 9 žiadostí.

Úspešní žiadatelia:

P. č. Kraj Poskytovateľ Druh SS  
1. Prešovský Mesto Prešov KC  
2. Prešovský OZ Európa – Vranov nad Topľou KC  
3. Prešovský Obec Olejníkov KC  
4. Banskobystrický Obec  Muráň KC  
5. Banskobystrický Kultúrno-výchovné občianske združenie Láčho drom – Kokava nad Rimavicou  KC  
6. Banskobystrický Mesto Jelšava KC  
7. Trnavský Patria–Domov dôchodcov – Galanta NDC  
8. Bratislavský Domov sv. Jána z Boha, n. o. – Bratislava NDC  

Neúspešní žiadatelia:

Z dôvodu nesplnenia podmienky registrácie sociálnej služby pred podaním žiadosti na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni č.: NP BOKKU/01/2019 bol neúspešný žiadateľ:

P. č. Kraj Poskytovateľ Druh SS
1. Žilinský “ZOEE“ – Tvrdošín KC

Leave A Comment