EnglishSlovak

Výberové konanie na pozíciu Odborník/čka pre Informačné semináre a osvetu - UZAVRETÉ

 • Domov
 • Výberové konanie na pozíciu Odborník/čka pre Informačné semináre a osvetu – UZAVRETÉ
16 dec
0

Miesto výkonu práce:  územie celej Slovenskej republiky

Ponúkaný plat: 28,15 € brutto/hodina

Termín nástupu: január/február/dohodou

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

Počet voľných pracovných miest: očakávaný je výber viacerých odborníkov na Informačné semináre


Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Hlavnou náplňou práce odborníka pre Informačné semináre bude:

 • príprava a prezentácia (aj v ppt.) odborných tematických vzdelávacích stretnutí na jednu z vybraných okruhov tém:
 • Proces registrácie opatrovateľskej služby v praxi
 • Komunitné plánovanie sociálnych služieb a komunitný plán
 • Realizácia terénnej opatrovateľskej služby v súlade so zákonom o sociálnych službách ( posudková činnosť, zmluva s prijímateľom sociálnej služby, zmluva so zamestnancom – opatrovateľkou, kvalifikačné predpoklady opatrovateľky, výkon terénnej formy opatrovateľskej služby.
 • Význam rozvoja a podpory opatrovateľskej služby v obci, povinnosti obcí v zmysle zákona o sociálnych službách).
 • Kvalita v opatrovateľskej službe,
 • Tvorba všeobecne záväzného nariadenia obce so zameraním na sociálne služby

Kvalifikačné predpoklady

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa, odb. prax minimálne 4 roky v niektorej z oblastí – psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, pedagogické zameranie, ekonomika a manažment, podnikanie, právo a legislatíva alebo,
 • ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa, odb. prax 6 rokov v niektorej z oblastí – psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, pedagogické zameranie, ekonomika a manažment, podnikanie, právo a legislatíva.

Ďalšie predpoklady a zručnosti

Počítačové znalosti – používateľ:

 • pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme,  schopnosť riešiť konflikty.

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2019.pdf

IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa


Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do  27.1 2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadostisú:

 1. Motivačný list;
 2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované;
 3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 4. Doklad preukazujúci odbornú prax v požadovanom rozsahu (potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe, akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti, čestné prehlásenie a výpis zo živnostenského registra v prípade SZČO a pod.)
 5. Návrh obsahu so stručným popisom vzdelávacej aktivity na konkrétnu tému z vyššie uvedeného vybraného okruhu tém (max. 1x A4)

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Nevädzová 5

814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP TOS“

Súhlas so spracovaním osobných údajov

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Leave A Comment