EnglishSlovak

Informačné semináre projektu NP DI PTT

  • Domov
  • Informačné semináre projektu NP DI PTT
25 nov
0

V  rámci 2. cyklu zapojenia zariadení sociálnych služieb (ZSS) do projektu NP DI PTT Implementačná agentúra MPSVR SR realizovala v mesiacoch október a november 2019 informačné semináre, ktoré sú určené pre zamestnancov ZSS, zriaďovateľov ZSS, zástupcov samospráv a odbornú verejnosť.  Informačné semináre sa konali vo všetkých krajských mestách na Slovensku a zúčastnilo sa na nich spolu viac ako 200 účastníkov.

Zástupcovia Implementačnej agentúry MPSVR SR a experti projektu NP DI PTT poskytli účastníkom základné informácie o procese deinštitucionalizácie, o podmienkach účasti ZSS v projekte a kľúčových aktivitách projektu. Dôležitou témou bol aj Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho súvislosť s projektom NP DI PTT.  Hovorilo sa o dôvodoch a princípoch deinštitucionalizácie, význame aktivizácie a práce v procese transformácie sociálnych služieb, univerzálnom navrhovaní objektov v sociálnych službách a možnostiach čerpania dotácií IROP.

Všetky informačné semináre organizovala IA MPSVR SR v spolupráci s partnermi projektu NP DI PTT, Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania CEDA (Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity).

Prezentácie z informačných seminárov:

Implementačná agentúra IA MPSVR

PhDr. Miroslav Cangár, PhD. garant NP DI PTT – Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a prečo sa zapojiť do NP DI PTT

Mgr. Zuzana Konečná–manažérka metodického a koordinačného tímu NP DI PTT – Aktivity projektu NP DI PTT

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD. – Deinštitucionalizácia  je príležitosť na zmenu

Slovenská únia podporovaného zamestnávania

PhDr. Viera Záhorcová, PhD. – Význam aktivizácie a zamestnania pre prijímateľov sociálnych služieb

Fakulta architektúry STU – CEDA

Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. – Univerzálne navrhovanie objektov sociálnych služieb a možnosti čerpania fondov IROP

Informačné semináre boli realizované:

02.10.2019 – v Trnave

09.10.2019 – v Nitre

16.10.2019 – v Bratislave

23.10.2019 – v Trenčíne

30.10.2019 – v Banskej Bystrici

06.11.2019 – v Žiline

14.11.2019 – v Košiciach

15.11.2019 – V Prešove

Okrem Bratislavy sa všetky  informačné semináre konali v priestoroch Informačno – poradenských centier, ktoré zriadil Centrálny koordinačný orgán (sekcia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) v rámci projektu podporeného operačným programom Technická pomoc 2014 – 2020. V Bratislave sa Informačný seminár konal v priestoroch Hotela 21 v Trnávke.

Leave A Comment