EnglishSlovak

Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím?

  • Domov
  • Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím?
24 okt
0

Vo štvrtok 03.10.2019 sa v bratislavskom Európskom informačnom centre konal v poradí druhý zo série tematických workshopov národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov. Témou workshopu bolo: Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím? Implementačná agentúra MPSVR SR ho organizovala v spolupráci s jedným z partnerov projektu NP DI PTT Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania(SUPZ), ktorá bola odborným garantom programu workshopu.

Účastníkov na workshope privítala expertka projektu NP DI PTT pani Viera Záhorcová zo SUPZ, ktorá v projekte odborne zastrešuje oblasť aktivizácie a podporovaného zamestnávania.

Workshop viedla lektorka Ľubica Mattovičová, ktorá hneď na začiatku svojej prezentácie zdôraznila potrebu dodržiavania ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím, ktorí z určitej príčiny, či už vrodenej alebo získanej v priebehu života, majú zdravotné problémy a tie im bránia žiť „normálny“ život zdravého jedinca.

Pani Mattovičová predstavila základný legislatívny rámec, ktorý upravuje konkrétne možnosti podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike. Ide predovšetkým o Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ďalej Zákon o službách zamestnanosti a Zákonník práce, ktoré jasne definujú povinnosť zamestnávateľa zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím a zabezpečiť vhodné podmienky na výkon práce.

Prinášame Vám súhrn informácií, ktoré boli prezentované v rámci tematického workshopu.

Legislatíva v oblasti zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a to konkrétne článok 27 Práca a zamestnávanie hovorí, že Zmluvné strany sa zaviazali uznať právo osôb so zdravotným postihnutím na prácu na rovnakom základe s ostatnými. Tento článok zahŕňa:

– právo na možnosť živiť sa slobodne zvolenou prácou alebo prácou prijatou na trh práce

– právo na pracovné prostredie, ktoré je otvorené, začleňujúce a prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím.

Pre Slovenskú republiku nadobudol Dohovor platnosť 25. júna 2010.

Kto je zamestnanec so zdravotným postihnutím?

Zákonník práce definuje zamestnanca so zdravotným postihnutím ako zamestnanca, ktorý je podľa zákona uznaný za: 

  • invalidného podľa § 71 ods. 1 zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorý hovorí: Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou; 
  • čiastočne invalidného (občana so zmenenou pracovnou schopnosťou) podľa § 37 zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou; 
  • invalidného (občana so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím) podľa § 29 zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Zdravotne postihnuté osoby sú v mnohých prípadoch odkázané na prijatie osobitných opatrení, preto zamestnávateľ musí zamestnancom so zdravotným postihnutím zabezpečiť pracovné podmienky umožňujúce uplatniť a rozvíjať ich schopnosti na prácu s ohľadom na ich zdravotný stav.

Aké majú zamestnávatelia povinnosti v oblasti zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím?

Zákon o službách zamestnanosti ukladá zamestnávateľovi pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím viaceré povinnosti:

1. zabezpečovať vhodné podmienky na výkon práce občanov so zdravotným postihnutím (napr. vytvárať podmienky, aby sa títo zamestnanci mohli zúčastniť kurzov a vzdelávacích programov, ktoré organizuje),

2. vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania (napr. umožniť teoretickú alebo praktickú prípravu s cieľom zachovať, zvýšiť, rozšíriť či zmeniť doterajšiu ich kvalifikáciu),

3. viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím,

4. zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie osoby so zdravotným postihnutím.

Aké sú výhody zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím?

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím je pre zamestnávateľa výhodné, pretože za takéhoto zamestnanca zaplatí menej na odvodoch a navyše môže na neho poberať rôzne príspevky od štátu (napr. na zriadenie chráneného pracoviska alebo udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, atď.)

Odvody do zdravotnej poisťovne

V prípade zamestnania občana so zdravotným postihnutím platí zvýhodnená sadzba preddavkov do zdravotnej poisťovne – oproti zamestnancovi bez zdravotného postihnutia je v polovičnej výške, t. j. 5 % za zamestnávateľa a 2 % za zamestnanca.

Odvody do sociálnej poisťovne

Ak je zamestnanec poberateľom plného invalidného dôchodku, teda má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 %, neplatí poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Zamestnávateľ môže získať príspevok aj na zriadenie chránenej dielne alebo získanie štatútu integračného sociálneho podniku. Viac informácií o sociálnych podnikoch nájdete na: https://socialnaekonomika.sk/sk/

Hlavným cieľom opatrení je začlenenie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti prostredníctvom finančnej podpory a príspevkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu. Zákon definuje rôzne druhy príspevkov, napr. na úpravu pracoviska (rozšírenie zárubní, prispôsobenie pracovného stola, výšky políc), nákup špeciálnych pomôcok (klávesnica pre nevidiacich) alebo príspevok na pracovného asistenta, ktorý sa na Slovensku zatiaľ veľmi nevyužíva. Výška príspevkov je nastavená motivačne a základnou podmienkou je zachovať pracovné miesto minimálne 2 roky. Viac informácii nájdete v Zákone o službách zamestnanosti.

Súčasťou workshopu bola aj panelová diskusia, v rámci ktorej sa odborníci z radov zamestnávateľov podelili o svoje osobné skúsenosti so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím. Diskusie sa zúčastnil pán Pavol Markovič zo siete rýchleho občerstvenia MC Donald, pani Viera Hroncová z materskej školy Christiana a pani Danica Koršová z chránenej dielne Radnička.

Diskutujúci sa zhodli na tom, že pokiaľ sa vytvoria vhodné podmienky a zabezpečí sa adekvátna podpora, aj ľudia so zdravotným postihnutím môžu pracovať, zlepšovať sa a rozvíjať svoje schopnosti. Dokážu obohatiť pracovný tím a byť jeho plnohodnotnou súčasťou.

Veľkou pridanou hodnotou workshopu bolo zdieľanie osobných a priamych skúseností lektorky s uplatňovaním sa na trhu práce, pretože sama je osobou so zdravotným postihnutím a týmto procesom si prešla.

Leave A Comment