EnglishSlovak

Informácia o pripravovaných Oznámeniach o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

  • Domov
  • Informácia o pripravovaných Oznámeniach o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)
27 aug
0

Táto informácia je určená pre subjekty zapojené v národnom projekte NP TSP I (v rámci Oznámení NP TSP I/ 01-2016 a NP TSP I/ 02-2017), ktoré v auguste 2019 mali platnú Zmluvu o spolupráci  (ďalej aj ako „Zmluva“) a vykonávali terénnu sociálnu prácu prostredníctvom aspoň jedného zamestnanca na pozícii TSP resp. TP. Sú v nej uvedené základné rámcové informácie týkajúce sa pripravovaných Oznámení na zapojenie sa do NP TSP II.  Táto informácia nie je záväzná a IA MPSVR SR si vyhradzuje právo na zmenu uvedených náležitostí, ktoré môžu vyplynúť zo Zmluvy o nenávratný finančný príspevok, ktorú uzatvorí s MPSVR SR. V prípade zmien Vás budeme informovať  prostredníctvom našej webovej stránky.

 

A. Hlavné rámce oznámení

IA MPSVR SR pripravuje Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (ďalej aj ako „NP TSP II“), ktorých zverejnenie sa predpokladá v druhej polovici septembra 2019. Dve oznámenia, každé zamerané na príslušné cieľové skupiny – MRK a ľudí bez domova – budú otvorené pre žiadateľov minimálne 20 pracovných dní. Následné procesy hodnotenia žiadostí a uzatvárania zmlúv znamenajú, že podpisovanie Zmlúv o spolupráci v rámci NP TSP II nastane najskôr v novembri 2019. Objem finančných prostriedkov NP TSP II je rozpočtovaný na cca 450 TSP resp. TP a 50 odborných pracovníkov počas 40 kalendárnych mesiacov.

B. Financovanie personálnych výdavkov pred podpisom zmluvy

V rámci NP TSP II je financovanie personálnych výdavkov TSP a TP výnimočne možné aj počas obdobia pred podpísaním Zmluvy o spolupráci. Vzťahuje sa výlučne len na subjekty, ktoré boli zapojené do NP Terénna sociálna práca v obciach I a v auguste 2019 zamestnávali aspoň jedného TSP či TP. V takom prípade je možné financovať personálne výdavky zo zdrojov NP TSP II, výlučne len na tieto osoby. Výdavky za iného zamestnanca, ktorý by nastúpil na miesto TSP resp. TP v období od septembra 2019 do podpisu Zmluvy o spolupráci, nebudú považované v rámci NP TSP II za oprávnené a nebudú zapojeným subjektom uhradené (Proces a výsledky výberového konania nie je možné schváliť.). Samotné uhrádzanie výdavkov za zamestnancov zo strany IA MPSVR SR je možné len po podpise Zmluvy o spolupráci a za podmienok, ktoré určuje Príručka pre zapojené subjekty (základné pravidlá popisuje táto informácia), pôjde teda o ich refundáciu. Táto informácia popisuje základné rámce, ktoré musí subjekt splniť, aby mu mohli byť výdavky za TSP a TP – v období od 1.9.2019 do podpisu Zmluvy – refundované spätne. To znamená, že ak je to potrebné, subjekt by mal upraviť rámce výkonu terénnej sociálnej práce vo svojej pôsobnosti tak, aby mu výdavky za obdobie od 1. septembra 2019 do termínu nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy o spolupráci mohli byť refundované.

C. Zmena formy vykazovania mzdových výdavkov

V rámci implementácie NP TSP II sa nebude aplikovať zjednodušený spôsob vykazovania výdavkov – štandardná stupnica jednotkových nákladov – ako v doterajších NP zameraných na TSP, t.j. do augusta 2019. Financované budú reálne výdavky zapojených subjektov – spôsob financovania, ktorý je v rámci projektov ESF najpoužívanejší.  Prichádza tým k zmene formy vykazovania mzdových výdavkov zo strany zapojených subjektov a metodiky posudzovania pre ich refundáciu.

D. Maximálne počty zamestnancov

Oznámenia pre obidve cieľové skupiny (MRK i ľudia bez domova) stanovujú maximálne počty podporených zamestnancov na 4 (štyroch), pričom počet zamestnancov TSP musí byť minimálne rovný alebo väčší ako počet zamestnancov TP. Jedinou akceptovateľnou alternatívou mimo uvedeného pravidla je kombinácia 1 TSP + 2 TP.

E. Hodnotenie a výber predložených žiadostí

Žiadosti, ktoré predložia subjekty, prejdú hodnotením – budú aplikované kritériá, ktoré schválila Komisia pri Monitorovacom výbore pre OP Ľudské zdroje, a sú uvedené v prílohe č. 1.1č. 1.2. Vzhľadom na rozpočtované finančné prostriedky nie je úplne isté, že subjekty zapojené v NP TSP I budú nevyhnutne zapojené aj do NP TSP II.

F. Výška financovania výkonu terénnej sociálnej práce a jej štruktúra

Financovanie terénnej sociálnej práce v NP TSP II spočíva najmä vo financovaní personálnych výdavkov zamestnancov, ktorí ju vykonávajú. K nim budú poskytované financie na pokrytie časti nákladov súvisiacich s výkonom terénnej sociálnej práce. IA MPSVR SR u zapojených subjektov bude financovať personálne výdavky zamestnancov a to v rozsahu, ktorý je vo výške politiky odmeňovania zamestnancov na príslušných pozíciách. V NP TSP II budú financované aj náklady súvisiace s výkonom terénnej sociálne práce príslušných zamestnancov, ktoré budú financované vo výške stanoveného percenta personálnych výdavkov. Podrobná metodika k uhrádzaniu výšky ostatných nákladov bude popísaná v príslušnom Oznámení a v Príručke pre zapojené subjekty.

G. Metodika výpočtu politiky odmeňovania

Výšku politiky odmeňovania predkladá subjekt vo svojej žiadosti o zapojenie sa do NP TSP II. Jej výšku je možné vypočítať z platových dekrétov zamestnanca/zamestnancov na príslušnej pozícii (TSP osobitne a TP osobitne), keď sa stanoví priemerná mzda TSP a priemerná mzda TP za 12 mesiacov roku 2018, ku ktorým sa pripočíta priemerná odmena za rok 2018 vypočítaná na 1 mesiac. Takto stanovená priemerná hrubá mzda TSP resp. TP vrátane odmien je nakoniec indexovaná na ceny roka 2019.  Návod k určeniu politiky odmeňovania je popísaný v prílohe č. 2.

H. Maximálne limity financovania personálnych výdavkov

V NP TSP II je stanovená maximálna výška pre oprávnenosť celkovej ceny práce.
T.j. v prípade, že je politika odmeňovania u príslušného zamestnávateľa vyššia, bude refundovaná len do výšky stanoveného limitu. Predpokladaný maximálny limit celkovej ceny práce na rok 2019 je nasledovný: Terénny sociálny pracovník – 1 575 €, Terénny pracovník – 1 036 €.

I. Predpokladaný začiatok refundácie personálnych výdavkov

Subjekty, ktoré budú zamestnávať zamestnancov (TSP a TP) podľa podmienok tejto informácie budú môcť predložiť výdavky za príslušných zamestnancov po uzatvorení Zmluvy o spolupráci, podľa pravidiel a procesov popísaných v Príručke pre zapojené subjekty. Pre účely refundácie personálnych výdavkov budú musieť predložiť najmä dokumentáciu, uvedenú v prílohe č. 3.  Manažment NP TSP II predpokladá, že uhrádzanie výdavkov za obdobie do podpísania Zmluvy o spolupráci by sa mohlo realizovať od januára 2020.

J. Kontaktné informácie pre konzultácie

Telefón: 02 2043 1501, 0918 591 215

Pre otázky ohľadom financovania: 02 2043 1308

Mail: nptsp@ia.gov.sk

 

PRÍLOHY:

Príloha č. 1.1 Kritériá pre výber tretích subjektov_MRK

Príloha č. 1.2 Kritériá pre výber tretích subjektov_Ľudia bez domova

Príloha č. 2   Mzdová politika

Príloha č. 3  Zoznam dokumentácie pre predkladanie žiadostí o refundáciu

 

 

Leave A Comment