EnglishSlovak

Informácia o pokračovaní národného projektu

  • Domov
  • Informácia o pokračovaní národného projektu
22 aug
0

 

Vážení poskytovatelia sociálnych služieb a zapojené subjekty,

 

na základe veľkého záujmu o pokračovanie aktivít národných projektov Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni Terénna sociálna práca v obciach I.  sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) rozhodlo v rámci operačného programu Ľudské zdroje v čo najkratšom termíne, zahájiť nadväzujúce národné projekty Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce.

Ako sme Vás už informovali na našom webovom sídle, ako aj záverečnej konferencii týchto národných projektov, nevyhnutnými krokmi MPSVR SR  k spusteniu nových projektov je vyhlásenie Vyzvaní, schválenie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok a uzatvorenie Zmlúv o nenávratný finančný príspevok.

Implementačná agentúra MPSVR SR spoločne s MPSVR SR realizujú všetky aktivity smerom k naplneniu cieľa, t .j. zabezpečiť kontinuálnu podporu a rozvoj vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie a terénnej sociálnej práce a pokračovať v nej bez prerušenia finančnej podpory zapojených subjektov, v čo najkratšom možnom čase.

Základné podmienky výberu subjektov na zapojenie sa do národných projektov a ich financovania budú uvedené v informácii, ktorú plánuje IA MPSVR SR zverejniť na svojej webovej stránke na konci augusta 2019. Oznámenia o možnosti zapojiť sa do pripravovaných národných projektov plánujeme zverejniť v priebehu druhej polovice septembra 2019.

Vzhľadom na skutočnosť, že IA MPSVR SR vystupuje v tejto aktivite, ako potenciálny prijímateľ nenávratného finančného príspevku, ktorý bude postupovať podľa podmienok nastavených vo Vyzvaniach a Žiadostiach o nenávratný finančný príspevok, je potrebné obracať sa s konkrétnymi otázkami na MPSVR SR.

Leave A Comment