EnglishSlovak

Zmena č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

  • Domov
  • Zmena č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01
25 jún
0

Dovoľujeme
si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01
„Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie
diskriminácie II“ (ďalej len „výzva“)
, ktorá je podrobne opísaná v
nižšie uvedenom dokumente „Zmena
č. 3 OP ĽZ DOP
2018/4.1.2/01.

 

Uvedená zmena je v súlade
s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z.
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok
poskytnutia príspevku.

 

Táto zmena výzvy je účinná od
25.06.2019 a  má dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku rozpracované pred 25.06.2019, v tom,
že ich systém ITMS2014+ žiadateľom neumožní odoslať. Z toho dôvodu bude
potrebné tieto rozpracované žiadosti o nenávratný finančný príspevok
vytvoriť opätovne.

 

Zmena č. 3 výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (formát PDF, 216 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (formát PDF, 512 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 – so sledovaním zmien (formát PDF, 613 kB)

Leave A Comment