EnglishSlovak

Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenie sa do NP DI PTT

  • Domov
  • Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenie sa do NP DI PTT
14 máj
0

Predkladanie žiadostí o zapojenie sa do NP DI PTT (ďalej „žiadosť“) bolo možné v čase od 18.03.2019 do 05.04.2019.

Hodnotenie predložených žiadostí bolo v súlade s Kritériami pre výber tretích subjektov v NP DI PTT (ďalej „Kritériá“), ktoré prijal Riadiaci výbor NP DI PTT dňa 01.02.2019. Hodnotenie prebiehalo v dvoch úrovniach – 1. administratívna kontrola a 2. posúdenie splnenia Kritérií a výpočet získaného počtu bodov.

Na adresu IA MPSVR SR prišlo 42 žiadostí. Jedna žiadosť prišla po stanovenom termíne a nebola do hodnotenia zaradená. 17 žiadostí nebolo kompletných a v rámci administratívneho hodnotenia boli žiadatelia vyzvaní na doplnenie príloh, respektíve ďalších chýbajúcich informácií do predloženej žiadosti. Dvaja žiadatelia svoju žiadosť napriek vyzvaniu nedoplnili a ich žiadosti neboli zaradené do hodnotenia.

Vyhodnotených bolo celkovo 39 žiadostí, z ktorých bol vytvorený zoznam žiadostí podľa počtu získaných bodov. Na základe tohto zoznamu, bude uzatvorená zmluva s tromi žiadateľmi v každom samosprávnom kraji. Na začiatok bodového poradia za samosprávny kraj boli zaradení žiadatelia v zmysle bodu 3 písmeno b) Oznámenia, bez ohľadu na dosiahnutý počet bodov z hodnotenia podľa Kritérií. Na ďalšie miesta boli zaradení žiadatelia, ktorí získali najvyšší počet bodov.

V prípade Prešovského samosprávneho kraja nastala rovnosť dosiahnutého počtu bodov vrátane doplnkových bodov medzi viacerými žiadosťami. Nakoľko Kritériá neumožňujú vylúčiť z poradia žiadneho z týchto žiadateľov, bude so súhlasom partnerov projektu zmluva o spolupráci uzatvorená so 4 žiadateľmi z Prešovského samosprávneho kraja.

Výsledky žiadostí v rámci Oznámenia NP DI PTT/01/2019

Leave A Comment