EnglishSlovak

ZMENA Č. 2 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

  • Domov
  • ZMENA Č. 2 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
23 jan
0

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 „Podpora opatrovateľskej služby“ (ďalej len „výzva“), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente „Zmena č. 2 OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01.

 

Zmenou č. 2, s primeranou úpravou príslušných častí výzvy, sú dotknuté oblasti:

  • zmena lehoty na vydanie rozhodnutia o ŽoNFP  v časti výzvy 1.5
  • uzavretie výzvy s dátumom uzavretia 28.02.2019

 

Zdôvodnenie:

Zmena znenia výzvy v časti výzvy 1.5 súvisí s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 7, pričom ide o zosúladenie aktuálneho znenia textácie vo výzve s platnou a účinnou riadiacou dokumentáciou. Zároveň Poskytovateľ z dôvodu nedostatočnej alokácie, výzvu uzatvára ukončením aktuálne prebiehajúceho 3. kola výzvy k dátumu 28.02.2019.

 

Uvedená zmena je v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku. 

 

Táto zmena výzvy je účinná od 23.01.2019 a  nemá dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované pred 23.01.2019.

 

Zmena č. 2 výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 (formát PDF, 181 kB)
Výzva OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 zmena č.2. (formát PDF, 565 kB)
Výzva OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 zmena č.2.-  so sledovaním zmien (formát docx, 240 kB) 


Leave A Comment