EnglishSlovak

Zmena č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

  • Domov
  • Zmena č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01
22 jan
0

Dovoľujeme
si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01
 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie
diskriminácie II“ (ďalej len „výzva“), ktorá je podrobne opísaná v
nižšie uvedenom dokumente „Zmena
č. 2 OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01“
.

 Zmenou č. 2, s primeranou úpravou príslušných
častí výzvy, sú dotknuté oblasti:

  • zmena lehoty
    na vydanie rozhodnutia o ŽoNFP  v časti výzvy 1.5
  • pridanie 5. hodnotiaceho kola výzvy v časti výzvy
    1.5
      

Zdôvodnenie:

Zmena znenia
výzvy v časti výzvy 1.5 súvisí s aktualizáciou Systému riadenia
EŠIF, verzia 7, pričom ide o zosúladenie aktuálneho znenia textácie vo výzve s
platnou a účinnou riadiacou dokumentáciou. Zároveň Poskytovateľ z dôvodu
záujmu o predmetnú výzvu zo strany potenciálnych žiadateľov stanovil ďalší
termín hodnotiaceho kola.

Uvedená zmena je v súlade
s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z.
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok
poskytnutia príspevku.

 Táto zmena výzvy je účinná od 22.01.2019 a  nemá
dopad
na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
rozpracované pred 22.01.2019.

 

Zmena č. 2 výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01  (formát PDF,  180 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (formát PDF, 572 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 – so sledovaním zmien (formát docx, 243 kB)

 

Leave A Comment