EnglishSlovak

Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

  • Domov
  • Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01
22 jan
0

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01  „Rozvoj sektorových zručností“ (ďalej len „výzva“), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente „Zmena č. 2 OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01“.

 Zmenou č. 2, s primeranou úpravou príslušných častí výzvy, sú dotknuté oblasti:

  • zmena lehoty na vydanie rozhodnutia o ŽoNFP  v časti výzvy 1.5
  • pridanie 5. hodnotiaceho kola výzvy v časti výzvy 1.5  

Zdôvodnenie:

Zmena znenia výzvy v časti výzvy 1.5 súvisí s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 7, pričom ide o zosúladenie aktuálneho znenia textácie vo výzve s platnou a účinnou riadiacou dokumentáciou. Zároveň Poskytovateľ z dôvodu záujmu o predmetnú výzvu zo strany potenciálnych žiadateľov stanovil ďalší termín hodnotiaceho kola.

 

Uvedená zmena je v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

 

Táto zmena výzvy je účinná od 22.01.2019 a  nemá dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované pred 22.01.2019.

 

Zmena č. 2 výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (formát PDF, 181 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (formát PDF, 596 kB); Výzva OP ĽZ DOP 3.1.1/3.1.2/01 – so sledovaním zmien (formát docx, 275 kB)

Leave A Comment