EnglishSlovak

ZMENA Č. 1 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

 • Domov
 • ZMENA Č. 1 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
22 jan
0

Dovoľujeme
si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
 „Podpora pracovných miest“
 (ďalej len „výzva“), ktorá je
podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente Zmena č. 1 OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01.

 

Zmenou č. 1, s primeranou úpravou
príslušných častí výzvy, sú dotknuté oblasti:

 • zmena alokácie v časti výzvy 1.3
 • zmena lehoty na vydanie rozhodnutia o ŽoNFP
   v časti výzvy 1.5
 • zmeny termínu uzavretia jednotlivých kôl výzvy
  v časti výzvy 1.5
 • zmena znenia podmienky poskytnutia príspevku č. 28
  v časti výzvy 2.7

 

Zdôvodnenie:

Cieľom
zmeny v časti výzvy 1.3 je navýšenie alokácie  finančných
prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu z dôvodu vysokého záujmu
potenciálnych žiadateľov o predkladanie žiadostí o NFP.

Zmena znenia výzvy v časti
výzvy 1.5
súvisí s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 7, pričom
ide o zosúladenie aktuálneho znenia textácie vo výzve s platnou a účinnou
riadiacou dokumentáciou. V nadväznosti na uvedené sa z dôvodu optimalizácie
časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP menia termíny uzavretia
jednotlivých kôl predmetnej výzvy.

Zmena znenia výzvy
v časti výzvy 2.7
predstavuje zosúladenie preukazovania podmienky
poskytnutia príspevku  so záväznou riadiacou dokumentáciou, pričom zmena
nie je v rozpore s princípmi transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého
zaobchádzania.

 

 Uvedená zmena je v súlade
s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z.
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok
poskytnutia príspevku.

 

Táto zmena výzvy je účinná od
22.01.2019 a má dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku rozpracované pred 22.01.2019 v tom, že ich systém ITMS2014+
žiadateľom neumožní odoslať. Z toho dôvodu bude potrebné tieto rozpracované
žiadosti o nenávratný finančný príspevok vytvoriť opätovne. 

Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 sa vzťahuje aj na ŽoNFP
predložené pred Zmenou č. 1 výzvy, o ktorých Poskytovateľ ešte nerozhodol do
dátumu nadobudnutia účinnosti Zmeny č. 1.

 

Zmena č.1 výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 ( formát PDF 201 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 (formát PDF 701 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 – so sledovaním zmien (formát docx 191 kB)

Leave A Comment