EnglishSlovak

Prezentácie z Informačných seminárov

  • Domov
  • Prezentácie z Informačných seminárov
22 jan
0

Implementačná agentúra IA MPSVR

PhDr. Miroslav Cangár, PhD. garant NP DI PTT – Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a prečo sa zapojiť do NP DI PTT

Mgr. Katarína Slamená – projektová manažérka NP DI PTT – Aktivity projektu

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD. – Deinštitucionalizácia – Príležitosť na zmenu

Slovenská únia podporovaného zamestnávania

PhDr. Viera Záhorcová, PhD. – Význam aktivizácie a pracovného začlenenia pre prijímateľov sociálnych služieb v komunite

Fakulta architektúry STU – CEDA

Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. – Univerzálne navrhovanie objektov sociálnych služieb a možnosti čerpania fondov IROP

Zdieľať dobrú prax prišli:

Mgr. Tibor Veres, PeadDr. Tomás László – DSS pre deti a dospelých v Okoči – Priklady dobrej praxe

PhDr. Lýdia Bušaničová – LIDWINA – DSS, Strážske Cesta do komunity „Príprava prijímateľov na život v komunite“

PhDr. Soňa Holúbková – Agentúra podporných služieb, Žilina – Podpora samostaného bývanie

Mgr. Denisa Nincová – riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva BBSK – Domov sociálnych služieb Slatinka

PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel, PhD. – CSS Zátišie – Cesta za samostatným životom

Zľava: Mgr. Miroslav Repka, zástupca riaditeľky Odboru národných projektov, Implementačná agentúra MPSVaR, doc. PhDr. Eva Halušková, PhD., Sekcia sociálnej a rodinnej politiky MPSVaR SR, PhDr. Viera Záhorcová, expertka partnera, Slovenská únia podporovaného zamestnávania, Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., expertka partnera, CEDA, Fakulta architektúry STU BA, doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD., expert partnera, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, PhDr. Miroslav Cangár, PhD., expert Implementačnej agentúry MPSVaR

Leave A Comment