EnglishSlovak

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o uzavretí výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

  • Domov
  • Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o uzavretí výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01
31 aug
0

Implementačná agentúra MPSVR SR v súvislosti
s výzvou OP
ĽZ DOP 2017/3.2.1/01
Podpora
zosúladenia rodinného a pracovného života
(ďalej
len „výzva“) informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok o aktualizácii
termínu uzavretia 4. kola výzvy 
a zároveň o stanovení termínu
uzavretia výzvy
, a to v časti 1.5. výzvy „Časový harmonogram konania o
ŽoNFP“. 

Aktualizovaný termín uzavretia 4. kola
výzvy je stanovený na 12. 10. 2018
, pričom termín uzavretia 4.
kola výzvy predstavuje zároveň dátum uzavretia výzvy
. Pôvodný
termín uzavretia 4. kola výzvy bol dňa 31. 08. 2018. Zmena
výzvy je účinná od 31. 08. 2018 a nemá vplyv na rozpracované žiadosti o NFP v
ITMS2014+ pred dátumom 31. 08. 2018. 

Dôvodom uzavretia výzvy
je nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov, keď výška žiadaného
nenávratného finančného príspevku v ŽoNFP predložených a zaregistrovaných
v treťom kole neprekročila 20% zostatku disponibilnej alokácie na výzvu.

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP
2017/3.2.1/01
 (fromát PDF, 742 kB)

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP
2017/3.2.1/01 so sledovaním
zmien
 (fromát PDF, 742 kB)

Stručný opis výzvy (fromát PDF, 256 kB)

 

 

Leave A Comment