EnglishSlovak

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o zverejnení Informácie pre prijímateľov

  • Domov
  • Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o zverejnení Informácie pre prijímateľov
27 aug
0

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že do času aktualizácie riadiacej dokumentácie v
súvislosti s nadobudnutím účinnosti NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
(EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ)
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č.
1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o
zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, ktorým sa mení nariadenie o ESF
konkrétne príloha č. I (čl. 173), boli v prípade povinnosti zberu údajov o
účastníkoch projektov prostredníctvom ITMS2014+ z rozsahu povinných dát od
02.08.2018 vylúčené niektoré údaje. Viac na https://www.employment.gov.sk/sk/esf/.

Leave A Comment