EnglishSlovak

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 5. kola výziev a zároveň o uzavretí výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

  • Domov
  • Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 5. kola výziev a zároveň o uzavretí výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03
30 máj
0

 

Implementačná agentúra MPSVR SR si v súvislosti s výzvami OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom prostredí a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom prostredí (ďalej len „výzvy“) dovoľuje informovať žiadateľov o nenávratný finančný príspevok o aktualizácii termínu uzavretia 5. kola výziev a zároveň o stanovení termínu uzavretia uvedených výziev v časti 1.5. výzvy „Časový harmonogram konania o ŽoNFP“. 

Aktualizovaný termín uzavretia 5. kola výziev je stanovený na 02.07.2018, pričom termín uzavretia 5. kola výziev predstavuje zároveň dátum uzavretia predmetných výziev. Pôvodný termín uzavretia 5. kola všetkých troch výziev bol dňa 31. 05. 2018. Zmena výziev je účinná od 30. 05. 2018 a nemá vplyv na rozpracované žiadosti o NFP v ITMS2014+ pred dátumom 30. 05. 2018. 

Implementačná
agentúra MPSVR SR si v súvislosti s výzvou
 OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie
drogových a iných závislostí
 (ďalej
len „výzva“) dovoľuje informovať žiadateľov o nenávratný finančný
príspevok o
aktualizácii termínu
uzavretia 5. kola výzvy

a zároveň o stanovení
termínu uzavretia uvedenej výzvy v časti 1.5 výzvy „Časový
harmonogram konania o ŽoNFP“.

Aktualizovaný
termín uzavretia
5. kola

výzvy je stanovený na
02.
07. 2018
,
pričom termín uzavretia 5. kola výzvy predstavuje
zároveň dátum uzavretia predmetnej výzvy. Pôvodný termín uzavretia
5. kola výzvy bol dňa 31. 05. 2018.

 

Aktualizácia termínu uzavretia 5. kola výzvy
a stanovenie termínu uzavretia výzvy sú účinné od 30 .05. 2018 a nemajú
dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované
v ITMS2014+ pred termínom 30. 05. 2018.

 

Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 (formát PDF, 482 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – so sledovaním zmien (formát PDF, 482 kB)

Leave A Comment