EnglishSlovak

Informácia o zmene výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ a o posune termínu uzavretia prvého kola.

 • Domov
 • Informácia o zmene výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ a o posune termínu uzavretia prvého kola.
30 apr
0

 

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s
kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 s názvom „Poradenstvo a osveta
v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II
“ (ďalej len
„výzva“), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente „Zmena
č. 1 výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01“.

 

Zmenou č. 1 k výzve, úpravou niektorých častí
výzvy/prílohy sú dotknuté oblasti:

 • časť 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP – úprava znenia;
 • zmena znenia právnej
  formy „neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby“ na
  „neziskové organizácie“ v podmienke poskytnutia príspevku č. 1;
 • doplnenie
  kódu oprávnenej právnej formy 119 spolu s legislatívnym odkazom
  v prílohe č.9 Špecifické pravidlá k vybraným podmienkam poskytnutia
  príspevku určených vo výzve.

 

Táto Zmena výzvy je účinná od 30. 04. 2018 a má dopad
na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované pred
30. 04. 2018 v tom, že ich systém ITMS2014+ žiadateľom neumožní odoslať. Z toho
dôvodu bude potrebné tieto rozpracované žiadosti o nenávratný finančný
príspevok vytvoriť opätovne. 

Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2018/4.1.2./01 sa nevzťahuje na ŽoNFP
predložené pred Zmenou č. 1 výzvy.

Z dôvodu vykonania vyššie uvedenej zmeny je
poskytovateľ povinný posunúť termín uzavretia prvého kola výzvy. Na základe
predchádzajúcej vety, sa termín uzavretia prvého kola výzvy stanovuje na 14.
05. 2018.

Zmena výzvy č. 1 OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (formát PDF, 292 kB) 

Výzva OP ĽZ DOP 2018_4_1_2_01_SZ ( formát PDF, 477 kb)

 

 

Leave A Comment