EnglishSlovak

Výberové konanie na  pozíciu supervízor/ supervízorka v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I

 • Domov
 • Výberové konanie na  pozíciu supervízor/ supervízorka v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I
14 mar
0

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Ponúkaná odmena: 40,56 € (celková cena práce na hodinu)

Termín nástupu: 01.06.2018 resp. dohodou (maximálny počet hodín 350)

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Supervízor/ supervízorka bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR), ktorého náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I:

 • výkon supervízie metodickým pracovníkom a supervízorom projektu a to individuálnou formou
 • vytváranie priestoru pre reflexiu pracovnej činnosti a pracovného kontextu  v bezpečnom prostredí supervízneho vzťahu,
 • podpora procesu učenia sa a zmeny supervidovaného/ných, znižovanie rizika vyhorenia,
 • zvyšovanie miery sebareflexie, poskytovanie meradiel a kritérií reálneho sebahodnotenia,
 • podpora kreatívneho myslenia, podpora pri plánovaní činností,
 • riešenie etických dilem v práci odborných zamestnancov projektu,
 • vedomé uchopovanie problematiky moci v práci odborných zamestnancov, najmä témy hraníc a distribúcie moci a zodpovednosti,
 • ďalšie odborné a administratívne činnosti súvisiace s výkonom supervízie.

 

Požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské II. stupňa v sociálnom alebo humanitnom odbore,
 • akreditovaný výcvik supervízie (uchádzač priloží kópiu dokladu o absolvovaní výcviku).

 

Požadovaná prax:

 • minimálne 3 roky supervíznej praxe prioritne v oblasti pomáhajúcich profesií. Uchádzač k žiadosti pripojí zoznam organizácií prípadne fyzických osôb, ktorým poskytoval supervíziu, vrátane poskytovaného rozsahu v hodinách.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť riešiť konflikty,
 • počítačové znalosti – pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office,
 • schopnosť orientovať sa v odbornej problematike sociálnej práce a marginalizovaných komunít,
 • pracovná skúsenosť s koučingom, motiváciou a vedením ľudí.

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do  2.5.2018 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

 

 1. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované;
 2. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 3. Kópia dokladu o absolvovaní supervízneho výcviku.

 

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

miroslava.krivosikova@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Nevädzova 5

814 55 Bratislava

 

s označením „Výberové konanie pre NP TSP I – SV“.

 

Vážime si vaše znalosti a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

 

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

 

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

 

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V prípade, že chcete byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v životopise uveďte nasledovný súhlas so spracovaním osobných údajov a pripojte k nemu svoj vlastnoručný podpis:

„V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii IA MPSVR SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.“

 

Leave A Comment