EnglishSlovak

Informácia k predkladaniu ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

  • Domov
  • Informácia k predkladaniu ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
05 mar
0

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje
informovať, že v rámci výzvy Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu
integráciu osôb so zdravotným postihnutím
 s kódom OP ĽZ DOP
2017/4.1.2/02
, je pri tvorbe žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku (ďalej aj „ŽoNFP“) v ITMS2014+ nevyhnutné postupovať
v súlade s podrobným postupom. Zároveň je
potrebné pri predkladaní ŽoNFP použiť, okrem tabuľky rozpočtu, ktorá je
prílohou č. 11 výzvy, aj druhú tabuľku. Bližšie informácie.

Leave A Comment