EnglishSlovak

Upozornenie pre potenciálnych žiadateľov o NFP

  • Domov
  • Upozornenie pre potenciálnych žiadateľov o NFP
13 dec
0

 

Upozorňujeme potenciálnych žiadateľov o NFP, aby postupovali podľa príslušnej verzie PRÍRUČKY PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4) (ďalej len „PpŽ“), ktorá je súčasťou vyhlásených výziev.

 Vzhľadom na to, že v predchádzajúcich verziách PpŽ  nie je upravený podrobný postup pre podanie žiadosti o NFP elektronicky odporúčame žiadateľom, aby v prípade podania žiadosti o NFP elektronicky upriamili pozornosť aj na novú verziu PpŽ (verzia 2.0), kde je upravený a podrobne popísaný spôsob vypracovania (v časti 2.1 Spôsob vypracovania žiadosti o NFP) a predkladania žiadosti o NFP (v časti 3 Spôsob predkladania žiadosti o NFP) vrátane, príloh ŽoNFP a spôsob overenia podmienok poskytnutia NFP integračnými akciami v ITMS 2014+. Súčasťou PpŽ ver 2.0 je aj samostatná príloha č. 4 – Príručka pre elektronické podanie ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky na slovensko.sk.

Informácia pre žiadateľov sa týka vyhlásených výziev OP ĽZ
DOP 2017/3.2.1/01
; OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02; OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01; OP ĽZ DOP
2017/4.1.2/01
a OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02.

Leave A Comment