EnglishSlovak

Výročná konferencia OP Ľudské zdroje počas 60.výročia ESF

  • Domov
  • Výročná konferencia OP Ľudské zdroje počas 60.výročia ESF
02 nov
0

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí  a rodiny SR, ako riadiaci orgán pre operačný
program Ľudské zdroje
, pripravuje Výročnú konferenciu operačného programu
Ľudské zdroje, ktorá bude úzko previazaná 
s oslavami 60. výročia založenia Európskeho sociálneho fondu a bude
sa konať v dňoch 7. – 8. novembra 2017 v
hoteli Saffron na Radlinského ul. v
Bratislave.

Na konferenciu sú pozvaní zástupcovia Európskej komisie a
predstavitelia ministerstiev krajín V4 a Rakúska, ktoré majú vo svojej gescii
ESF. Národnú úroveň budú reprezentovať
predstavitelia úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
spoločnosti a ministerstiev, ktoré sa podieľajú na implementácii operačného
programu Ľudské zdroje. Občiansky sektor budú zastrešovať  zástupcovia mimovládnych organizácií,
sociálni partneri, ako aj úspešní prijímatelia nenávratného finančného
príspevku z OPĽZ.

Cieľom konferencie je zvýšiť povedomie o Európskych
štrukturálnych a investičných fondoch, zviditeľniť 60. výročie Európskeho
sociálneho fondu, zhodnotiť prínos operačného programu Ľudské zdroje, uviesť
príklady dobrej praxe a poskytnúť priestor na 
výmenu skúseností.

 

PROGRAM KONFERENCIE 

 „Výročná
konferencia OP Ľudské zdroje 
počas
60.výročia ESF“

 

7. november 2017

 

8:30 – 9:00 Registrácia
účastníkov

 

9:00 Otvorenie konferencie a príhovory

09:00 – 09:15 Ján
Richter,
minister, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

09:15
– 09:30 Zoltán Kazatsay, zástupca generálneho
riaditeľa DG EMPL

09:30
– 09:45 Martina Lubyová, ministerka, Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

09:45
– 10:15 Príhovory významných predstaviteľov
inštitúcií na národnej úrovni

 

10:15 – 10:45 Prestávka na kávu

 

10:45 – 12:30 Moderovaná odborná panelová diskusia
„ESF spoza hraníc“ pohľad na ESF  a  súčasné výzvy 

Diskusia odborníkov zastupujúcich
Českú republiku, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko a Slovensko.

 

12:30 – 13:30 Prestávka
na obed

 

13:30 – 18:00 Odborné workshopy – paralelne
prebiehajúce v samostatných miestnostiach:

 

 Workshop I.

“Keď rozprávka o troch grošoch neplatí,
alebo kde ESF pomáha“

 Téma workshopu:

 NP
Terénna sociálna práca v obciach I, Pavol Jablonický, projektový manažér  TSP I

 NP
Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej  úrovni,
Aneta   Daňková,
projektová manažérka NP PV SSKIKÚ
 

 NP
Podpora opatrovateľskej služby,  Jaroslav Masaryk, projektový manažér NP  POS

 Pomoc ESF v rámci dopytovo-orientovaných projektov pri
napĺňaní vízií

 Odborný garant:

 Implementačná
agentúra MPSVR SR

 Zuzana
Valentová, Barbora Sedálová

 

 Workshop II.

 „Remeslo má zlaté dno“

 Téma workshopu:

 Zdôraznenie dôležitosti a potreby odborného vzdelávania na Slovensku.

 Odborný garant:

 Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR

 Veronika Palková

 

 Workshop III.

 „Zlepšenie prístupu k pitnej vode“

 Téma workshopu:

 Využitie príležitosti na zlepšenie
základných životných podmienok a  zabezpečenie prístupu k   pitnej vode pre
obyvateľov.

 Odborný garant:

 Ministerstvo vnútra SR

 Lucia Rozkopálová, Matej
Mikuška, Richard Švirk, Blanka Feješ- Dananaiová

 

 Workshop IV.

 „Podpora zamestnávania osôb so zdravotným
postihnutím“
 

 Téma workshopu:

 Podporu zamestnanosti, adaptability a znižovania nezamestnanosti
občanov  so zdravotným   postihnutím.

 Odborný garant:

 Sekcia práce MPSVR

 Katarína Lanáková

 

16:00 – 16:30 Prestávka
na kávu

 

16:30 – 18:00 Odborné workshopy –
pokračovanie

 

od 19:00 Večerný
raut s umeleckým programom

 

8. november 2017:

 

08:00 – 10:00 Výročná časť konferencie pre OP ĽZ

Prezentácie zástupcov riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských
orgánov OP ĽZ

 

10:00 – 10:30 Prestávka
na kávu

 

10:30 – 11:00 Zhodnotenie výstupov z workshopov

 

11:00 – 13:00 Panelová diskusia expertov

Zhodnotenie
prínosu ESF 

Diskusia
odborníkov za oblasť vzdelávania, zamestnanosti,
sociálnej inklúzie a marginalizovaných rómskych 
komunít.

 

13:00 – 14:00 Obed

 

od 14:00 Návšteva projektov v regiónoch:

 

  • TENENET o.z., Komunitné centrum Jánovce
  • WELLNEA, Senec

 

 

17:30 Predpokladaný
návrat do Bratislavy

Leave A Comment