EnglishSlovak

Implementačná agentúra podporila seniorov počas ich sviatku

  • Domov
  • Implementačná agentúra podporila seniorov počas ich sviatku
26 okt
0

 

Október je mesiacom, ktorý patrí starším. V roku
1990 bol Valným zhromaždením Organizácie spojených národov vyhlásený za „Mesiac úcty
k starším“.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR preto s potešením prijala pozvanie občianskeho združenia
Monika a jej zástupcovia navštívili Zariadenie pre seniorov v obci
Cabaj-Čápor, aby tak vyjadrili úctu starším.

 Riaditeľka občianskeho združenia Monika a zástupkyňa IA MPSVR SR

Zástupcovia
agentúry seniorom odovzdali pozdravy vyjadrujúce lásku k starým rodičom,
ktoré pre nich pripravili deti z Jánovciec. Do
priestorov Zariadenia pre seniorov implementačná agentúra darovala rôzne
pomôcky, ale aj spoločenské hry.

S občianskym
združením Monika spolupracuje Implementačná agentúra MPSVR SR od samotného
spustenia projektu. Od februára 2016 realizujú výkon opatrovateľskej služby
prostredníctvom Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby.
Prostredníctvom projektu je tu momentálne financovaných 5 opatrovateliek ktoré zabezpečujú starostlivosť o 12 opatrovaných. 
Občianske združenie bolo zapojené do Národného projektu Podpora opatrovateľskej
služby aj v programovom období 2007 – 2013 v rámci operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. S prácou tejto organizácie
sú spokojní najmä jej klienti. Snažia sa o klienta starať komplexne, nie
len zabezpečovať opatrovateľskú službu a úkony s tým spojené, ale snažia
sa aj o vyplnenie voľného času, zabezpečujú stretávanie seniorov a
trávenie ich voľného času. Práca tejto organizácie je prínosom pre seniorov
v obci Močenok, Cabaj-Čápor, Horná Kráľová a Hájske.

Seniori dostávajú pozdravy ktoré vyrobili deti z Materskej školy v Jánovciach Dôchodca si prezerá pozdrav

Implementačná agentúra
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v programovom období
2014-2020 plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské
zdroje a to pre prioritnú os 2, 3, 4 a zabezpečuje  implementáciu
formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho
fondu a vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných projektov.
Jedným z týchto projektov je aj Národný projekt Podpora opatrovateľskej
služby, ktorého cieľom je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby. V súčasnosti je do tohto národného projektu zapojených 247 poskytovateľov opatrovateľskej služby a podporených viac ako 3700 pracovných miest opatrovateliek a opatrovateľov, ktorí poskytujú opatrovateľskú službu až 5326 klientom na území celej Slovenskej republiky.

 

Projektový manažér Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby odovzdáva seniorom pozdravy Riaditeľka občianskeho združenia Monika a zástupkyňa IA MPSVR SR krájajú tortu

Seniorom prišli zaspievať aj deti s miestnej školy 

Kultúrny program prišli doplniť aj Močenský speváci 

Seniorom spieva tiež spevokol Nádej z obce Cabaj Čápor

záverečná fotka zo seniormi

 

Leave A Comment